Detail předmětu

Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST)

FAST-BNA007Ak. rok: 2023/2024

Kolejová doprava ve městech. Druhy kolejové dopravy, základní členění. Dopravní a přepravní vztahy. Přepravní průzkum. Městská hromadná doprava v České republice.
Městská rychlodráha, METRO. Geometrické uspořádání a prostorová poloha METRA, prostorové uspořádání. Železniční svršek a spodek městské rychlodráhy, výhybky. Provozní uspořádání metra.
Tramvajová rychlodráha a pouliční tramvaj. Geometrické uspořádání a prostorová poloha kolejí tramvajových tratí. Železniční svršek a spodek tramvajových tratí, výhybky. Provozní uspořádání tramvajové dopravy
Příměstská železniční doprava. Integrace hromadné dopravy ve městech. Zásady řešení a organizace provozu.
Řešení a vzájemná vazba vysokorychlostních tratí, příměstské a městské kolejové dopravy ve velkých městech. Vysokorychlostní tratě. Geometrické uspořádání a prostorová poloha koleje na vysokorychlostních tratích, prostorové uspořádání.
Železniční svršek a spodek vysokorychlostních tratí. Pevná jízdní dráha, základní dělení. Konstrukční požadavky, železniční spodek. Konstrukce pevné jízdní dráhy. Požadavky na pevnou jízdní dráhu na mostech a v tunelech, přechodová pole. Stavba a údržba vysokorychlostních tratí.
Nekonvenční dráhy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Vstupní znalosti

Základní pojmy, dělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, základní pojmy. Projektování železničních tratí.
Členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa.
Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kolejové dopravy ve městech, tratí pro vysoké rychlosti a nekonvenčních drah a procvičit získané znalosti a dovednosti.
Student zvládne problematiku kolejové dopravy ve městech, tratí pro vysoké rychlosti a nekonvenčních drah.

Základní literatura

Ďurčanská, Bezák, Gavulová, Mahdalová, Radimský, Řezáč, Smělý: Mestské komunikácie. EDIS, 2011.

(SK)

KOTAS, Patrik. Dopravní systémy a stavby. Vyd. 2. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03602-0.

(CS)

SŽDC S9. Pevná jízdní dráha. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: Odbor traťového hospodářství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1, 2012.

(CS)

Doporučená literatura

DARR, Edgar. Feste Fahrbahn: Konstruktion, Bauarten, Systemvergleich feste Fahrbahn - Schotteroberbau. Hamburg: Tetzlaff Verlag, 1999. ISBN 38-781-4700-7.

(DE)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kolejová doprava ve městech. Druhy kolejové dopravy, základní členění. Dopravní a přepravní vztahy. 2. Přepravní průzkum. Městská hromadná doprava v České republice. 3. Městská rychlodráha, METRO. Geometrické uspořádání a prostorová poloha METRA, prostorové uspořádání. 4. Železniční svršek a spodek městské rychlodráhy, výhybky. Provozní uspořádání metra. 5. Tramvajová rychlodráha a pouliční tramvaj. Geometrické uspořádání a prostorová poloha kolejí tramvajových tratí. 6. Železniční svršek a spodek tramvajových tratí, výhybky. Provozní uspořádání tramvajové dopravy 7. Příměstská železniční doprava. Integrace hromadné dopravy ve městech. Zásady řešení a organizace provozu. 8. Řešení a vzájemná vazba vysokorychlostních tratí, příměstské a městské kolejové dopravy ve velkých městech. 9. Vysokorychlostní tratě. Geometrické parametry koleje. 10. Železniční svršek a spodek vysokorychlostních tratí. Pevná jízdní dráha, základní dělení. 11. Konstrukční požadavky, železniční spodek. Konstrukce pevné jízdní dráhy. 12. Požadavky na pevnou jízdní dráhu na mostech a v tunelech, přechodové oblasti pro klasickou konstrrukci. Stavba a údržba vysokorychlostních tratí. 13. Nekonvenční dráhy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání prvního projektu, pokyny k vypracování. 2. Pokyny ke sklonovému a směrovému řešení zhlaví v oblouku. 3. Podélný profil jednotlivými kolejemi. 4. Úprava výkresů – vytyčovací výkres. 5. Odevzdání prvního projektu. 6. Zadání projektu křížení tramvajových tratí. 7. Návrh tramvajových výhybek. 8. Řešení změn osových vzdáleností kolejí. 9. Technická zpráva. 10.–12. Konzultace projektu. 13. Odevzdání druhého projektu, zápočet.