Detail předmětu

Mechanizace a provádění železničních staveb

FAST-BNB005Ak. rok: 2023/2024

Stavba dopravní cesty, základy technologie traťových prací, drobná mechanizace pro práci s kolejnicemi, pražci, upevňovadly a pro opravy geometrických parametrů koleje, ostatní drobná mechanizace.
Rozpad konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, a způsob odstraňování (automatické strojní podbíječky).
Speciální vozidla pro dopravu osob a materiálu, mechanizace pro odstraňování sněhu a vegetace.
Stroje pro práci na železničním svršku (strojní čističky kolejového lože, stroje pro výměnu pražců, pluhy na úpravu kolejového lože). Zhutňovače kolejového lože a dynamické stabilizátory.
Mechanizace pro pokládku, snášení a obnovu kolejového roštu a výhybek.
Mechanizace pro svařování, broušení a reprofilaci kolejnic. Mechanizace pro práci na železničním spodku.
Měřící a diagnostické prostředky pro kontrolu stavu dráhy. Organizace opravných prací a výluk.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Vstupní znalosti

Základní pojmy, dělení železničních staveb, konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - terminologie, základní pojmy, projektování železničních tratí, členění a stavba železničního spodku

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou stavby dopravní cesty, základů technologií traťových prací, mechanizace, měřících a diagnostických prostředků prostorové úpravy a procvičit získané znalosti a dovednosti.
Student zvládne problematiku stavby dopravní cesty, základů technologie traťových prací, mechanizace, měřících a diagnostických prostředků prostorové úpravy.

Základní literatura

Předpis S 8/3 pro provoz speciálních vozidel podle typů, České dráhy, 2004, 

(CS)

Kolektiv autorů, Technologie prací na železničním svršku, ČKAIT, ISBN 978-80-88265-17-7

(CS)

Bado, P., Jelínek, V., Speciální drážní vozidla, Agentura ALHA, 2012, ISBN 978-80-260-2036-3

(CS)

Marx, L., Oberbaumaschinen für Eisenbahninfrastruktur, Eurailpress, 2007, ISBN 978-3-7771-0381-5

(DE)

Hansmann, F., Nemetz, W., Spoors, R., Keeping Track of Track Geometry, Eurailpress, 2021, ISBN 978-3-96245-225-4

(EN)

Zaayman, L., The Basic Principles of Mechanised Track Maintenance, PMC Media House, 2017, ISBN 978-3-96245-151-6

(EN)

Zaayman, L., Optimization of Mechanised Maintenance Management, PMC Media House, 2019, ISBN 978-96245-165-3

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Drobná mechanizace pro práci s kolejnicemi, pražci, upevňovadly, opravy geometrických parametrů koleje, ostatní drobná mechanizace. 2. Strojní čističky kolejového lože. 3. Rozpad konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, způsob odstraňování (automatické strojní podbíječky). , 4. Pluhy na úpravu kolejového lože, zhutňovače kolejového lože a dynamické stabilizátory. 5. stroje pro výměnu pražců a kolejnic. 6. Pokládka a výměna kolejového roštu a výhybek. 7. Mechanizace pro svařování a zřizování bezstykové koleje. 8. Vady mikrogeometrie kolejnic a jejich odstraňování. 9. Organizace opravných prací a výluk. 10. Mechanizace pro práci na železničním spodku. 11. Měřící a diagnostické prostředky.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Speciální vozidla pro dopravu osob a materiálu. Mechanizace pro odstraňování sněhu a vegetace. 2. Strojní čističky kolejového lože. 3. Rozpad konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, způsob odstraňování (automatické strojní podbíječky). , 4. Pluhy na úpravu kolejového lože, zhutňovače kolejového lože a dynamické stabilizátory. 5. stroje pro výměnu pražců a kolejnic. 6. Pokládka a výměna kolejového roštu a výhybek. 7. Mechanizace pro svařování a zřizování bezstykové koleje. 8. Vady mikrogeometrie kolejnic a jejich odstraňování. 9. Organizace opravných prací a výluk. 10. Mechanizace pro práci na železničním spodku. 11. Měřící a diagnostické prostředky.