Detail předmětu

Kovové a dřevěné konstrukce

FAST-BOA014Ak. rok: 2023/2024

Historie kovových a dřevěných konstrukcí ve stavebnictví.
Základní typy konstrukcí z oceli a dřeva.
Výhody a nevýhody kovových a dřevěných konstrukcí z technicko-ekonomického hlediska v návaznosti na fyzickou a morální životnost konstrukcí a návratnost materiálu.
Vlastnosti oceli a dřeva.
Konstrukční řešení nosného systému.
Ekonomika kovových a dřevěných konstrukcí.
Konstrukce průmyslových hal.
Vícepodlažní budovy s ocelovou kostrou.
Speciální kovové konstrukce.
Dřevěné konstrukce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Vstupní znalosti

Matematika, stavební mechanika, pružnost a plasticita, průřezové charakteristiky, zásady navrhování konstrukcí, zatížení stavebních konstrukcí, materiály pro konstrukce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.
Student zvládne cíl předmětu, získá podrobnější znalosti o problematice z oblasti navrhování kovových a dřevěných konstrukcí.

Základní literatura

ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce, Praha: IC ČKAIT, 2005, ISBN 80-86769-72-0
Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7

Doporučená literatura

Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7
Silva, L.S. et al. Design of steel structures, 2010 ISBN (ECCS) 978-92-9147-098-3, ISBN (Ernst & Sohn) 978-3-433-02973-2

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky navrhování a realizace nosných konstrukcí. Materiál a sortiment konstrukčních prvků ocelových konstrukcí. 2. Jednolodní ocelové haly (dispoziční uspořádání halových objektů, střešní plášť, vaznice, střešní vazníky, jeřábová dráha, sloupy, patka a kotvení, prostorová tuhost). 3. Vícepodlažní budovy s ocelovou kostrou (kriteria návrhu, zatížení, části ocelové kostry a jejich spojení, prostorová tuhost). 4. Prostorové prutové konstrukce. 5. Kovové mosty a lávky (části konstrukce, ložiska a uzávěry, montáž mostů a lávek). 6. Speciální kovové konstrukce (nádrže, zásobníky, sila, potrubí velkých průměrů, věže a stožáry, konstrukce technologických zařízení). 7. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích (mechanické vlastnosti dřeva, základní návrhové charakteristiky, podmínky působení konstrukce). 8. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování dřevěných konstrukcí. 9. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí. 10. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí. 11. Plnostěnné a příhradové dřevěné nosníky, rámy a oblouky 12. Prostorové dřevěné konstrukce. 13. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vlastnosti materiálů. 2. Návrh tažených prutů. 3. Návrh tlačených prutů. Stabilita prutů. 4. Návrh ohýbaných nosníků. 5. Stabilita ohýbaných nosníků. 6. Spoje ocelových prutů. 7. Spoje dřevěných prutů.