Detail předmětu

Konstrukce a dopravní stavby

FAST-BO001Ak. rok: 2023/2024

Historie, vývoj a význam inženýrských konstrukcí ve stavebnictví. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb a jejich obecné charakteristiky.
Materiály pro konstrukce - vlastnosti materiálů z hlediska použití ve stavebních konstrukcích, hlavní materiálové charakteristiky.
Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, zatěžovací stavy a kombinace.
Betonové a zděné konstrukce, kovové a dřevěné konstrukce - základní typy, dispoziční a konstrukční řešení, zásadní konstrukční detaily.
Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
Betonové a ocelové mosty a dřevěné lávky, zděné mosty - klenby: přehled používaných typů.
Historie dopravy, rozdělení dopravy, význam jednotlivých druhů dopravy ve společnosti, výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy. Integrované dopravní systémy. Základní terminologie.
Charakteristika železniční dopravy, základní pojmy, směrové a sklonové poměry železniční tratě, železniční svršek a spodek. Železniční stanice.
Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, navrhování pozemních komunikací, technologie staveb pozemních komunikací, městské komunikace.
Letiště.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Vstupní znalosti

Základní znalosti stavebních látek, elementární základy pružnosti, pevnosti a stavební mechaniky.
Základní znalosti matematiky a geometrie. Základní orientace v mapách.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.
Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti základních principů navrhování stavebních konstrukcí, konkretizovaných v harmonogramu předmětu.

Základní literatura

Chochol, Lehovec a kol.: Cesty a dialnice-Projektovanie. ALFA Bratislava, 1989.

(SK)

Bajer, M., Pilgr. M, Veselka, M. Konstrukce a dopravní stavby, modul "Konstrukce - obecný postup při návrhu stavebních konstrukcí - výpočtový model, vlastnosti stavebních materiálů, zatížení", studijní opory, FAST VUT 2006.

(CS)

Karmazínová, M., Sýkora, K., Šmak, M. Konstrukce a dopravní stavby, modul "Konstrukce - základní typy konstrukcí, konstrukční řešení staveb, mosty", studijní opory, FAST VUT, 2006.

(CS)

Puchrík, J., Janoštík, D. Konstrukce a dopravní stavby, modul "Dopravní stavby", studijní opory, FAST VUT, 2006.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. 2. Materiály pro stavební konstrukce. 3. Základní typy betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí. 4. Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, druhy, hodnoty pro výpočet, zatěžovací stavy a kombinace. 5. Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí. 6. Zásady konstrukčního řešení staveb. 7. Betonové a ocelové mosty a dřevěné lávky. 8. Historie dopravy, rozdělení dopravy. význam jednotlivých druhů dopravy, výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy. Základní pojmy z oblasti železniční dopravy. Návrh směrových a sklonových poměrů železničních tratí. 9. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR. Projektování pozemních komunikací. 10. Městské komunikace. 11. Technologie stavby pozemních komunikací. Druhy vozovek. 12. Železniční svršek a spodek. 13. Železniční stanice. Letiště.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí. 2.-3. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb: základní typy betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí, betonové, ocelové a dřevěné mosty a lávky, zásady konstrukčního řešení staveb. 4.-5. Materiály pro stavební konstrukce: základní stavební materiály, jejich fyzikálně mechanické vlastnosti, výhody a nevýhody. 6. Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, druhy, hodnoty pro výpočet, zatěžovací stavy a kombinace. 7. Základní terminologie. Návrh liniových staveb. Směrové poměry – návrh osy pozemní komunikace, prostý kružnicový oblouk. 8. Směrové poměry – přechodnice (klotoida), oblouk s krajními přechodnicemi. 9. Sklonové poměry – návrh nivelety. 10. Výkresová dokumentace – situace, podélný profil. 11. Kategorie pozemních komunikací, šířkové uspořádání pozemních komunikací, příčný řez. 12. Příčné uspořádání železniční tratě, odvodnění, zemní těleso. 13. Závěrečná kontrola zpracovaných zadaných úkolů.