Detail předmětu

Prvky kovových konstrukcí

FAST-BO002Ak. rok: 2023/2024

Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí, stav a perspektivy rozvoje oboru.
Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda dovolených namáhání a mezních stavů. Pravděpodobnostní přístupy k navrhování ocelových konstrukcí.
Geometrické a statické charakteristiky tenkostěnných otevřených a uzavřených průřezů prvků ocelových konstrukcí.
Spoje kovových konstrukcí - zásady navrhování a konstrukčního řešení (spoje šroubované, třecí a spoje svařované).
Pruty tažené. Ohyb nosníků - pružné a pružně-plastické působení.
Prosté a složené kroucení tenkostěnných prutů otevřeného a uzavřeného průřezu.
Stabilita a vzpěrná únosnost tlačených prutů celistvého a členěného průřezu.
Klopení nosníků.
Pruty namáhané tahem a ohybem, namáhání tlakem a ohybem.
Problém globální a lokální stability. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.
Pevnost ocelových konstrukcí při působení opakovaného namáhání. Faktory ovlivňující únavovou pevnost oceli.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Vstupní znalosti

Základy vysokoškolské matematiky, fyziky a chemie, statika, pružnost a plasticita, zásady navrhování konstrukcí a dopravních staveb, zatížení stavebních konstrukcí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.
Student nastuduje a zvládne cíle předmětu zaměřené na problematiku
navrhování prvků kovových konstrukcí, z hlediska obsahu podrobněji
rozvedenou v harmonogramu příslušného předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí, stav a perspektivy rozvoje oboru. 2. Materiál a sortiment konstrukčních prvků. 3. Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda dovolených namáhání a mezních stavů. Pravděpodobnostní přístupy k navrhování ocelových konstrukcí. 4. Geometrické a statické charakteristiky tenkostěnných otevřených a uzavřených průřezů prvků ocelových konstrukcí. 5. Spoje šroubované a třecí spoje. 6. Koutové svary.Tupé svary, svary děrové a žlábkové. 7. Pruty tažené. Ohyb nosníků - pružné a pružně-plastické působení. 8. Prosté a složené kroucení tenkostěnných prutů otevřeného a uzavřeného průřezu. 9. Vzpěr tlačených prutů celistvého a členěného průřezu. 10. Klopení nosníků. 11. Pruty namáhané tahem a ohybem, namáhání tlakem a ohybem. 12. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami. Kritická a pokritická únosnost štíhlých stěn plnostěnných nosníků. Pevnost ocelových konstrukcí při působení opakovaného namáhání. Faktory ovlivňující únavovou pevnost oceli.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Zatížení nosných konstrukcí pozemních staveb. 2.Materiál a sortiment konstrukčních prvků.Metoda dovolených namáhání a mezních stavů. Pravděpodobnostní přístupy k navrhování ocelových konstrukcí. 3.Geometrické a statické charakteristiky tenkostěnných otevřených a uzavřených průřezů 4.Spoje šroubované a třecí. 5.Koutové svary. Tupé svary, svary děrové a žlábkové. 6.Pruty tažené. Ohyb nosníků - pružné a pružně-plastické působení. 7.Prosté a složené kroucení tenkostěnných prutů otevřeného a uzavřeného průřezu. 8.Vzpěr tlačených prutů celistvého průřezu. 9.Vzpěr tlačených prutů členěného průřezu. 10.Klopení nosníků. 11.Pruty namáhané tahem a ohybem, namáhání tlakem a ohybem. 12.Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.