Detail předmětu

Hydroinformatika 1 (V)

FAST-BR056Ak. rok: 2023/2024

1. Teoretické a praktické základy pro využívání moderních informačních a komunikačních technologií při modelování, řízení a rozhodování v oboru vodního hospodářství.
2. Zajišťování a zpracování vstupních podkladů.
3. Využití simulačních modelů ve vodním hospodářství (srážkoodtokové modely, simulace proudění vody v potrubích a otevřených korytech, modelování proudění podzemní vody, simulace pohybu splavenin, transport látek).
4. Zpracování a vyhodnocení výsledků modelování (využití GIS, CAD apod.).
5. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD.
6. Zásady zpracování vodohospodářské projektové dokumentace v CAD.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Informatika, Vodohospodářské stavby, Geodézie, Matematika, Fyzika

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Samostatná tvorba rovinné výkresové dokumentace.
Praktické dovednosti tvorby a výstupu 2D výkresů v prostředí AutoCAD

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do hydroinformatiky, struktura hydroinformačních systémů. 2 Vstupní data využívaná ve vodním hospodářství- přehled informačních zdrojů vč. mapových serverů. 3 Základní postupy zpracování vstupních dat a možnosti jejich využití v rámci specializovaných programových nástrojů (GIS, CAD). 4. Možnosti využití simulačních modelů ve vodním hospodářství - srážkoodtokové modely (např.: Hydrog, HEC-HMS atd.). 5. Možnosti využití simulačních modelů ve vodním hospodářství – modelování proudění vody v potrubích, otevřených korytech a objektech (např.: MIKE11, HEC-RAS, MIKE URBAN, MOUSE, SMS, FLOW 3D, COMSOL Multiphysics atd.). 6. Možnosti využití simulačních modelů ve vodním hospodářství – modelování proudění podzemní vody (GMS-MODFLOW, Hydrus). 7. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD – příprava podkladů pro tvorbu digitálního modelu terénu (bodová pole, hrany), tvorba a editace digitálního modelu terénu. 8. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD – tvorba podélných a příčných profilů. 9. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD – návrh trasy, nivelety a vzorového příčného řezu. 10.Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD – analýzy nad digitálním modelem terénu, výpočty kubatur. 11. Zásady zpracování vodohospodářské projektové dokumentace vodovodů a kanalizací s použitím CAD v souladu s normami ČSN 013463, ČSN 01 3462. 12. Zásady zpracování vodohospodářské projektové dokumentace hydrotechnických a hydroenergetických staveb s použitím CAD v souladu s normou ČSN 013469. 13. Vyhodnocení individuálních zadání, zápočet.