Detail předmětu

Vodohospodářské stavby

FAST-BS001Ak. rok: 2023/2024

Historie vodního stavitelství, organizace vodního hospodářství v ČR a EU, zákon o vodách. Úprava odtokových poměrů, bystřiny, vodní toky. Úpravy vodních toků, protipovodňová ochrana, jezy, revitalizace vodních toků. Odběry vody z vodních toků, umělé kanály, vodní cesty, vodní nádrže, funkce vodních nádrží. Konstrukce, uspořádání a využití vodních nádrží, rybníky a účelové nádrže. Ochrana a organizace povodí, pozemkové úpravy. Revitalizace krajiny, vodní hospodářství krajiny
Závlahy, odvodnění, inženýrské sítě, jímání vodních zdrojů. Zásobování obyvatel vodou, úprava vody, vodojemy. Stokování, čištění odpadních vod, kalové hospodářství, čistírny odpadních vod, nakládání s odpady, skládky. Balneologie, balneotechnika, vodohospodářský výzkum.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Vstupní znalosti

základní znalosti z fyziky

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Základní znalosti o fungování vodního hospodářství, jednoduché vodohospodářské výpočty a návrhy staveb.
Základní znalosti oboru vodní hospodářství

Základní literatura

Šálek, J., Hlavínek, P., Mičín, J. a kol.: Vodní stavitelství. CERM, Brno, 2001, s. 144. ISBN 80-214-2068-5

(CS)

Veselý, J., Milerski, R., Mičín, J.: Vodohospodářské stavby. CERM, Brno, 2005, s. 164. ISBN 978-80-7204-759-8

(CS)

Studijní opory k předmětu BSA001: kolektiv autorů, Brno.

(CS)

ČSN – české technické normy 

(CS)

Doporučená literatura

CEN – Evropský výbor pro normalizaci


ČNI – český normalizační institut 


TNV – technická norma vodního hospodářství

ČSN EN – české technické normy harmonizované s EN


Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Koloběh vody v přírodě, vývoj řek, hrazení bystřin a úpravy toků 2. Ochranné hráze, jezy. 3. Přehrady 4. Ochrana před velkými vodami, plavba, využití vodní energie. 5.-7. Základní pojmy a vztahy hydrauliky a vodního hospodářství. 8. Rybníky a účelové nádrže, ochrana a organizace povodí. 9. Odvodnění a závlahy. 10. Revitalizace toků a nádrží, čistota vod, proces samočištění. 11.Inženýrské sítě, odpadové hospodářství. 12.Zásobování pitnou vodou, balneotechnika. 13.Stokování a čištění odpadních vod.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 6. Exkurze do laboratoří vodohospodářských ústavů 7. - 8. Práce na 6 základních hydraulických výpočtech