Detail předmětu

Technická zařízení budov 2

FAST-BTA002Ak. rok: 2023/2024

Tepelně vlhkostní mikroklima v budovách. Koncepční řešení větrání a vytápění budov. Výpočet tepelného výkonu. Otopné soustavy, jejich vlastnosti a vazba na vnitřní prostředí. Stanovení tepelných výkonů otopných ploch a zdrojů. Návrhy a dimenzování částí soustav. Centrální příprava teplé vody. Paliva a energie pro vytápění budov. Zdroje tepla v budovách. Zásady navrhování kotelen, strojoven a předávacích stanic. Využití obnovitelných a alternativních zdrojů a vliv na klasifikaci budov.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Základní tepelně technické posuzování stavebních konstrukcí. Základy termomechaniky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Základy vytápění. Tvorba tepelného mikroklimatu budov. Přenos tepla soustavami ústředního vytápěni.
Student získá základní znalosti o systémech vytápění budov. Po absolvování předmětu bude student schopen navrhovat standardní řešení systému vytápění v návaznosti na dispoziční a konstrukční řešení budovy. Student bude schopen využít těchto znalostí pro komplexní návrh budov.

Základní literatura

POCINKOVA M.,k Podlahové a stěnové vytápění, stropní chlazení, ERA 2007, ISBN 978-80-7366-085-7

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPC-MI bakalářský, 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Tepelně vlhkostní mikroklima budov. Způsoby sdílení tepla. Koncepční řešení větrání a vytápění budov. 2. Předběžný a přesný výpočet tepelných ztrát budov. 3. Tepelné soustavy budov a jejich části. Dělení a principy technického řešení teplovodních otopných soustav. 4. Otopné plochy. Konvekční otopná tělesa. Převážně sálavé systémy podlahového a stěnového vytápění. 5. Základní druhy paliv a energií. Zdroje tepla. Kotelny na pevná paliva. 6. Plynové kotelny. Komíny a kouřovody. 7. Příprava teplé vody. Prvky soustav v kotelnách a strojovnách. 8. Zabezpečovací zařízení otopných soustav. 9. Hydraulika a dimenzování soustav ústředního vytápění, regulační armatury, oběhová čerpadla. 10. Centralizované zásobování teplem, předávací stanice. 11. Elektrické přímotopné a akumulační vytápění. 12. Provoz a způsoby regulace tepelných soustav v budovách. 13. Využití obnovitelných a alternativních zdrojů ve vytápění a vliv na klasifikaci budov.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Součinitelé prostupu tepla stavebních konstrukcí, příprava slepých matric pro výkresy. Průměrný součinitel prostupu tepla a jeho hodnocení, předběžný výpočet potřeby tepelného výkonu Tepelné ztráty jednotlivých místnosti zadaného objektu Návrh otopných těles, zakreslení do půdorysů, jmenovitý a skutečný výkon otopných těles Potrubní rozvody v půdorysech podlaží, schéma zapojení otopných těles Návrh zdroje tepla pro rodinný dům a jeho umístnění. Řešení vzduchospalinových cest. Schéma zapojení zdroje. Dimenzování potrubních rozvodů a návrh oběhového čerpadla. Spotřeba tepla a paliva. Technická zpráva. Centrální příprava teplé vody. Plynová kotelna do 500 kW – návrh zařízení a dispoziční řešení. Zabezpečovací zařízení otopných soustav. Větrání kotelen. Schéma zapojení kotelny do 500 kW. Schéma zapojení předávací stanice.