Detail předmětu

Finance

FAST-BVA006Ak. rok: 2023/2024

Finance, finanční soustava.
Pojem podnikových financí. Podniková finanční soustava.
Nástroje a zásady finančního řízení.
Zakládání podniku, jeho majetková a finanční struktura.
Oběžný majetek podniku, řízení jeho financování.
Krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování majetku.
Dlouhodobé potřeby podniku a financování těchto potřeb.
Financování stavebního projektu (stavební zakázky).
Vztah podniku a státního rozpočtu.
Daňová soustava ČR a její vliv na podnikové finance.
Vztah podniku a banky.
Dodavatelsko-odběratelské vztahy a jejich vliv na peněžní toky ve firmě.
Podstata finančního plánování.
Veřejné finance, základní informace ve vazbě na financování firmy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Orientace v základní ekonomické terminologii a v ekonomice stavebního podniku.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení získaných znalostí u zkoušky  je formou písemného testu a doplňujícím ústním zkoušením.  Ve cvičení je hodnocení získaných znalostí formou písemné práce.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámení se základními kategoriemi v oblasti podnikového financování. Pochopení peněžních toků ve firmě a základní způsoby jejich řízení. Práce s veškerými dosažitelnými peněžními zdroji.
Znalost základních kategorí v oblasti podnikového financování.

Základní literatura

ČIŽINSKÁ, Romana. Základy finančního řízení podniku. Praha: Grada Publishing, 2018. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0194-8. (CS)
SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0413-0. (CS)

586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů, ve znění pozdější předpisů

(CS)

TEMPLER, Simon, HOFMANN, Erik and Charles FINDLAY. Financing the End-to-end Supply Chain: A Reference Guide to Supply Chain Finance. Kogan page, 2020. ISBN 9781789663488

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Finance. Finanční soustava. Jednotlivé části finanční soustavy (rozpočtová, úvěrová, podniková) a vazby mezi nimi. Nástroje pro řízení jednotlivých částí finanční soustavy.

3. Majetek a zdroje krytí majetku. Zlatá pravidla financování. Pracovní kapitál.

4. Řízení stálých aktiv. Řízení zásob.

5. Řízení pohledávek a peněžních prostředků.

6. Vlastní a cizí dlouhodobé zdroje. Krátkodobé zdroje krytí oběžných prostředků.

7. Peněžní toky v podniku jako celku. Řízení peněžních toků na stavební zakázce.

8. Daňová soustava ČR. Daň z příjmů fyzických osob.

9. Daň z příjmu právnických osob.

10. Daň z nemovitých věcí. Daň silniční.

11. Daň z nabytí nemovitých věcí. Daň spotřební.

12. Daň z přidané hodnoty.

13. Veřejné finance.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Charakteristika majetku a zdrojů krytí majetku.

3.–4. Orientace a tvorba účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty).

5. Odepisování dlouhodobého majetku.

6.Charakteristika oběžného majetku a závazků.

7. Stanovení časové hodnoty peněz.

8. Charakteristika a tvorba výkazu peněžních toků (cash flow).

9.–10. Daň z příjmu.

11.–12. Nepřímé daně.

13. Zápočtový test.