Detail předmětu

Účetnictví

FAST-BVA007Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na základní pravidla vedení hospodářské evidence, jejího smyslu a významu pro potřeby stavebních ekonomů.
Studentům jsou vysvětleny zákonné limity, tj. právní úprava vedení účetnictví, zákon 563/91 Sb. a platné postupy účtování.
Účetní soustavy, daňová evidence a podvojné účetnictví.
Finanční účetnictví.
Základní účtování v oblasti majetku a zdrojů.
Evidence nákladů a výnosů.
Účetní uzávěrka a závěrka.
Práce s účetními výkazy.
Význam účetnictví při finančním řízení podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti v oblasti financování a ekonomiky stavebního podniku.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání základních dovedností a znalostí v oblasti finančního účetnictví. Schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.
Znalost základních dovedností a znalostí v oblasti finančního účetnictví.

Základní literatura

Vítková, E.; Chovancová, J.; Účetnictví a daňová evidence, studijní opory, 2018, VUT FAST

(CS)

Skálová, J.; Suková, A.; Podvojné účetnictví, 2022, ISBN 978-80-271-3595-0

(CS)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

(CS)

Doporučená literatura

Novotný, P.; Účetnictví pro úplné začátečníky, Grada, 2022, ISBN 978-80-271-3597-4

(CS)

Josh Bauerle; Accounting QuickStart Guide - The Simplified Beginner's Guide to Financial & Managerial Accounting For Students, Business Owners a Finance Professionals, Clydebank Media LLC, 2018, ISBN 9781945051791

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Právní úprava účetnictví, jeho podstata a význam. Historie účetnictví. Základní zásady účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.

3. Rozvaha a rozvahové změny. Účtová osnova a vzorový účtový rozvrh.

4.–5. Charakteristika a oceňování dlouhodobého majetku. Účetní operace s dlouhodobým majetkem.

6.–7. Charakteristika a oceňování zásob. Účetní operace se zásobami.

8. Zúčtovací vztahy.

9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.

10.–11. Náklady a výnosy.

12.–13. Účetní uzávěrka a závěrka. Účetní výkazy a přehled o peněžních tocích.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Účetní doklady. Úvod do daňové evidence. Vedení peněžního deníku a knih pomocné evidence.

3. Hospodářské procesy v systému účtů. 500/2002 Sb.

4.–5. Dlouhodobý majetek. Pořízení. Odepisování. Vyřazení.

6.–7. Zásoby. A a B evidence zásob. Ocenění zásob. Inventarizace zásob.

8. Finanční účty. Evidence cenin, hotovostní a bezhotovostní platby. Evidence zásob.

9. Zúčtovací vztahy. Pohledávky a závazky. Daně a dotace. 

10.–11. Evidence výnosů a nákladů. Náklady a výnosy z provozní, finanční a mimořádné činnosti. Daňová uznatelnost nákladů a výnosů. Výdaje a výnosy příštích období. Kurzové rozdíly. 

12. Účty kapitálové a dlouhodobé úvěry. Vlastní kapitál. Hospodářský výsledek.

13. Roční účetní závěrka a uzávěrka. Výpočet daně z příjmu právnických osob. Princip kontinuality. Zápočtový test.