Detail předmětu

Ekonomika investic

FAST-BVA008Ak. rok: 2023/2024

Investice a národní hospodářství. Investiční prostor (výnos, riziko,likvidita). Časová hodnota peněz. Studie proveditelnosti. Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti stavebních investičních projektů. Postupy a metody, kterými lze modelovat budoucí vývoj projektů. Ukazatele ekonomické efektivnosti. Rizika a nejistoty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti finanční a daňové problematiky, orientace v rozpočtových nákladech stavby.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu jsou znalosti a dovednosti týkající se popisu a analýzy proměnných, které vstupují do výpočtů ekonomické efektivnosti. Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů.
Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů. Zpracování studie proveditelnosti.

Základní literatura

KORYTÁROVÁ, Jana. Ekonomika investic (el. stud. opora FAST VUT), 2020 (CS)
FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011 (CS)

BAUM, Andrew. Real Estate Investment. A Strategic Approarch. Routledge, New York, 2022. ISBN 9780367690694.

(EN)

FURFINE, Craig. Practical Finance for Property Investment. Routledge, New York, 2020. ISBN 9780367333041.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Investice a hospodářský růst, druhy investičních příležitostí.

2. Teoretické předpoklady pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic, časová hodnota peněz.

3. Technicko-ekonomická studie investičního projektu – studie proveditelnosti.

4. Specifikace výnosů a nákladů v jednotlivých fázích životního cyklu projektu stavby.

5. Financování stavebních investičních projektů, zdroje a náklady.

6.–7. Tvorba podkladů pro ekonomické hodnocení investičních projektů, stanovení peněžních toků, metody stanovení diskontní sazby.

8.–9. Ekonomická analýza investičních projektů – výpočty ukazatelů NPV, IRR, LCC a jejich interpretace.

10. Rozbor zdrojů a příčin nejistot, inflace.

11. Analýza ziskovosti, kritický bod nákladů.

12.–13. Analýza citlivosti, kvalitativní a kvantitativní analýza rizik.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic.

2. Výnosy a inflace, výpočet reálného výnosového procenta.

3. Výpočet reálné čisté současné hodnoty.

4. Výpočet nákladů životního cyklu.

5. Rozbor nejistot – analýza ziskovosti.

6. Rozbor nejistot – analýza citlivosti a pravděpodobnosti.

7. Zadání projektu – výroba dřevěných oken.

8. Pokračování projektu – zdroje financování podnikatelského záměru.

9. Pokračování projektu – výkaz zisků a ztrát, výkaz CF.

10. Optimalizace zdrojů financování – úvěr, leasing, obligace.

11. Pokračování optimalizace zdrojů financování.

12. Zápočtový test.

13. Zápočet.