Detail předmětu

Právo

FAST-BVA010Ak. rok: 2023/2024

Právní systém českého státu. Postavení a zařazení českého práva v právních systémech. Základní právní pojmy a terminologie. Ústavní pořádek České republiky a naše nejvyšší právní normy. Základní lidská práva a svobody. Systém soudů v ČR. Zásady občanského a obchodního zákoníku, jejich vzájemná návaznost a vztah obou k živnostenskému zákonu. Podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva. Podnikání fyzických osob, společnost tichá a sdružení (konsorcium). Obchodní a občanskoprávní závazkové vztahy. Smlouvy pojmenované a innominátní. Nejpoužívanější typy smluv. Základní informace o systému a postavení stavebního zákona a zákona o výkonu autorizovaných povolání ve výstavbě. Úvod do pracovního práva, základní pracovněprávní vztahy, pracovní smlouva.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Zaměření předmětu navazuje na znalosti základů práva získané na střední škole. Na tento předmět naváží další právní předměty vyučované v magisterském studijním programu, především: Správní, Pracovní právo a Právo v obchodních vztazích.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Tento předmět umožňuje pochopit základní principy, prvky systematické uspořádání právního řádu ČR. Seznamuje se základními instituty ústavního, obchodního, občanského a pracovního práva.
Znalost základních principů a prvků systematického uspořádání právního řádu ČR.

Základní literatura

JANKŮ, Martin a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2022, 776 s. ISBN 978-80-7400-875-7. (CS)

JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Vybrané kapitoly soukromého práva. Praha: C.H.Beck, 2018, 232 s. ISBN 978-80-7400-699-9.

(CS)
SOLANKE, Iyiola and Jacques DELORS. EU law. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, 702 s. ISBN 9781108927468. (EN)

Doporučená literatura

ONDŘEJEK, Pavel. Koncepce práva jako systému. Praha: Wolters kluwer, 2020, 272 s. ISBN 978-80-7598-567-5. (CS)

SZTEFEK, Martin. Ekonomická analýza deliktního práva. Praha: Wolters kluwer, 2021, 140 s. ISBN 978-80-7598-990-1.

(CS)
CHEN, Cher Weixia and Alison Dundes RENTELN. International Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, 606 s. ISBN 9781108735384. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–3. Právní systém (právo veřejné a soukromé, prameny práva, právní vztahy a právní úkony, promlčení a prekluze).

4.–6. Ústavní pořádek (moc zákonodárná, výkonná a soudní, základní lidská práva a svobody).

7.–8. Soukromé právo (principy, obsah a odlišnosti občanského a obchodního zákoníku).

9.–11. Závazkové vztahy (občansko právní a obchodně právní, srovnání základních smluvních typů).

12.–13. Pracovní právo (předmět, obsah a základní instituty pracovně právní úpravy).

eLearning