Detail předmětu

Projekt – Projektové řízení staveb 1

FAST-BVA016Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na zpracování dokumentů pro řízení projektu výstavby konkrétního stavebního celku investorem. Obsahuje tvorbu vývojového diagramu průběhu projektu, strukturního plánu, organigramu, funkčního diagramu, plán nákladů, přehledný časový plán ve formě síťového grafu a Ganttova diagramu, plán nasazení věcných, personálních a finančních zdrojů. Pro zpracování se používá program Microsoft Project. Dále obsahuje plán organizace výstavby jako součást projektové dokumentace pro stavební řízení, návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby, návrh žádosti o stavební povolení a návrh na vydání kolaudačního souhlasu. Součástí dokumentace je analýza rizik daného projektu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Zvládnuté základy projektového řízení, fázování projektů spojených s výstavbou, obsah a metody plánování a realizace staveb užívané na investorské straně, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy a programu Microsoft Project.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání dalších znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v projektovém řízení staveb. Znalostní základ pro plánování a řízení projektů na straně dodavatelské. Zvládnutí specializovaných softwarových produktů. Předpoklad získání certifikace projektového manažera v ČR podle zásad IPMA ve stupni D „Certifikovaný projektový praktikant“.
Praktické znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení.

Základní literatura

DOLEŽAL Jan, Jiří KRÁTKÝ a Ondřej CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu: 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. Praha: Grada, 2013. Management. ISBN 978-80-247-4631-9

(CS)

DOLEŽAL Jan, Jiří KRÁTKÝ. Projektový management v praxi: Naučte se řídit projekty!. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5693-6

(CS)

NOVÁKOVÁ Jana a Miloš WALDHANS. Projekt - Projektové řízení staveb. FAST VUT v Brně, studijní opora, 2007. 

(CS)

LEVY, Sidney M. Project management in construction. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2012. ISBN 978-0-07-175310-4.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání projektu a vymezení potřebných podkladů pro zpracování projektu.

2. Popis projektu a strukturní plán projektu, vývojový diagram a milníkový časový plán projektu.

3. Příkazní smlouva.

4. Strukturní plán průběhu projektu výstavby a organizace projektu.

5. Plán nákladů projektu.

6. Časový plán průběhu výstavby.

7. Finanční plánování projektu.

8. Veřejnoprávní řízení ve výstavbě.

9. Návrh zařízení staveniště.

10. Analýza rizik výstavbového projektu.

11. Prezentace a obhajoba projektu. Odevzdání projektu. Zápočet.