Detail předmětu

Projekt – Stavební podnik 1

FAST-BVA017Ak. rok: 2023/2024

Zpracování rozpočtu stavebního objektu navrženého v rámci předmětu Projekt – Pozemní stavitelství. Sestavení celkových nákladů stavby a zpracování souhrnného rozpočtu. Využití programového vybavení pro rozpočtování a oceňování stavebních prací. Osvojení základních dovedností v oblasti rozpočtování a oceňování stavebních děl. Vypracování vybraných technických a ekonomických podkladů a dokumentace pro realizaci stavebního díla navrženým stavebním podnikem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalost problematiky cenové tvorby a kalkulací nákladů ve stavebnictví. Orientace v třídění a klasifikacích produkce ve stavebnictví. Požadují se uživatelské dovednosti při práci s oceňovacími podklady a se softwarem pro rozpočtování a kalkulace ve výstavbě.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Zvládnout samostatně sestavit výkaz výměr a na základě něho vypracovat rozpočet stavebního objektu podle studentem zpracované projektové dokumentace. Osvojení dovedností z oblasti rozpočtování a kalkulací ve výstavbě.
Znalost samostatně sestavit výkaz výměr a na základě něho vypracovat rozpočet stavebního objektu.

Základní literatura

KRÁL Bohumil. Manažerské účetnictví. Management Press Praha. 2019. ISBN 978-80-7261-5681 (CS)
TAHAL Radek a kolektiv: Marketingový výzkum. 2017. Grada. ISBN 978-80-271-0206-8 (CS)
TICHÁ Alena a kol.: Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě 1.a 2. díl. CERM. 2014. ISBN 978-80-7204-587-7 (CS)
TAUŠL PROCHÁZKOVÁ Petra, JELÍNKOVÁ Eva: Podniková ekonomika - klíčové oblasti. Grada. 2018. ISBN 978-80-271-0689-9 (CS)

TICHÝ Jan: Ekonomika podniku. Praha.2016. ISBN 978-80-260-9699-3

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do projektu.

2. Stavební objekt – výkaz výměr podle projektové dokumentace.

3. Stavební objekt – rozpočet s využitím software a směrné databáze cen.

4. Stavební subdodávka – výkaz výměr vybraných stavebních prací pro stavební podnik.

5. Stavební podnik – struktura, stavební činnost – vybrané stavební práce, pracovníci, majetek.

6. Stavební podnik – financování, účetní výkazy.

7. Stavební podnik – marketing vybraných stavebních prací a mezd.

8. Stavební subdodávka – individuální kalkulace cen stavebních prací podle financí a marketingu.

9. Stavební subdodávka – výrobní kalkulace.

10. Stavební podnik – kontroling nákladů

11. Kompletace projektu a prezentace výsledků.