Detail předmětu

Veřejné stavební investice 1

FAST-BVA019Ak. rok: 2023/2024

Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných stavebních projektů. Metodický návrh zpracování studie proveditelnosti a analýzy nákladů a užitků veřejného stavebního projektu. Problematika národních i mezinárodních finančních zdrojů (především fondy EU). Veřejné zakázky, zadávací řízení a výběr nejvýhodnější nabídky. Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti zpracování podnikatelských záměrů v soukromém sektoru.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek informací pro samostatné zpracování studie proveditelnosti (feasibility study) projektu financovaného z veřejných zdrojů.
Znalost pro zpracování studie proveditelnosti a eCBA veřejného stavebního projektu.

Základní literatura

KORYTÁROVÁ, Jana a Vít Hromádka. Veřejné stavební investice (el. stud. opora FAST VUT), 2022 (CS)

DUFEK, Zdeněk, KORYTÁROVÁ, Jana, APELTAUER, Tomáš, HROMÁDKA, Vít, FIALA, Petr, DROCHYTKA, Rostislav, BYDŽOVSKÝ, Jiří, VANĚREK, Jan, AIGEL, Petr, VÝSKALA, Miloslav a Martin NOVÝ. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. ISBN: 978-80-7502-322-3.

(CS)
SARTORI, David. Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020.” European Commission, Directorate-General for Regional and Urban policy. 2014. ISBN 978-92-79-34796-2. (EN)
Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, Ministrestvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury, 2017 + Aktualizace Resortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti. 2022. (Resortní metodika - doplnění, Aktualizace CBA tabulek). (CS)
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MI bakalářský, 4. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Veřejný a soukromý sektor (Paretovo optimum, efektivnost)

2. Tvorba cen veřejných a soukromých statků, externality

3. Nákladově výstupové metody hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných projektů

4. Regionální politika, principy a nástroje

5. Finanční zdroje pro veřejné investování (národní, mezinárodní)

6. Studie proveditelnosti veřejných stavebních projektů.

7. Analýza nákladů a užitků veřejných stavebních projektů.

8. Výpočty ukazatelů ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, FRR, ERR, B/C).

9. Veřejné zakázky (pojmy, výběrová řízení) – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

10. Hodnocení nabídek veřejných zakázek (ekonomická výhodnost nabídky).

11. Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Posouzení finanční efektivnosti projektů.

2. SWOT analýza. Případová studie.

3. Logický rámec – případová studie. Stanovení vazebních hypotéz. Zadání projektu.

4. Individuální práce na projektu – Logický rámec.

5. Prezentace výsledků.

6. Nákladové metody hodnocení projektu – Případová studie.

7. CBA analýza. Finanční efektivnost projektu. Individuální práce.

8. CBA analýza. Ekonomická efektivnost projektu. Individuální práce.

9. CBA analýza. Analýza citlivosti. Individuální práce.

10. Prezentace výsledků. 11. Zápočet.