Detail předmětu

Pracovní inženýrství (E)

FAST-BVB003Ak. rok: 2023/2024

Práce. Informace o práci. Práce ve výrobním procesu. Klasifikace a třídníky ve stavebnictví. Normy ve stavebnictví. Studium práce. Vědy o práci. Pracovní inženýrství. Management a jeho historický vývoj. Pracovní systém. Organizace práce v prostoru a čase. Měření práce. Normování lidské práce. Normování práce strojů. Normování spotřeby materiálu, paliv a energií. Odměňování práce. Teorie mzdy. Funkce mzdy. Kategorie mzdy. Mzdové formy. Mzdový systém. Hodnocení práce. Mzdové účetnictví. Evidence mezd. Ukazatele práce a mezd. Fond pracovní doby. Produktivita práce. Pracovně právní předpisy. Ergonomie. Pracovní zátěž a námaha. Pracovní prostředí. Pracovní podmínky. Intenzita práce. Teorie pracovní motivace. Kategorizace práce. Ochrana zdraví. Bezpečnost práce. Pracovní lékařství. Trh práce. Zaměstnanost. Mobilita pracovní síly. Úřady práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalost problematiky technologie stavebních konstrukcí a prací. Znalost základů ekonomiky stavebního podniku se zaměřením na výrobu. Vědomosti o výrobních faktorech a pracovním systému se zaměřením na pracovní sílu, stroje, zařízení a materiál ve stavebnictví.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání znalostí z pracovního inženýrství a ekonomiky práce ve stavebnictví, zejména znalostí a základních dovedností z oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení a z problematiky odměňování, mezd a platů se zaměřením na stavebnictví. Získání praktické zkušenosti při zpracování případové studie o normování a odměňování v konkrétní stavební firmě. Získání schopnosti prakticky používat statistické klasifikace, třídníky a číselníky pro další práci s informacemi ve stavebnictví.
Znalost z pracovního inženýrství a ekonomiky práce ve stavebnictví.

Základní literatura

TICHÁ Alena a Gabriela KOCOURKOVÁ. Pracovní inženýrství. Cvičení. CERM. 2018. ISBN 978-80-7204-973-8 (CS)
VYBÍHAL a kol. Mzdové účetnictví, GRADA, 2020, aktuálně (CS)
TOMŠÍ Ivan. Mzdy a mzdové systémy ve stavebnictví. ASPI. 2008. ISBN978-80-7357-340-9 (CS)
ILO - International Labour Standards Department. Handbook of procedures relating to international labour Conventions and Recommendations (Centenary Edition 2019) ISBN 978-92-2-133255-8 (EN)
ŠUBRT Bořivoj a kol.: Abeceda mzdové účetní, 2022, aktuálně (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MI bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Základní pojmy. Vědy o práci.

2. Statistické klasifikace, třídníky a číselníky.

3. Práce. Studium práce. Organizace práce.

4. Normování práce. Měření práce.

5. Normování spotřeby materiálů. Normování strojů.

6. Odměňování práce. Teorie mzdy.

7. Odměňování práce. Pracovně právní předpisy.

8. Odměňování práce. Mzdy a platy.

9. Mzdové účetnictví. Mzdová evidence.

10. Ukazatele práce a mezd.

11. Bezpečnost práce.

12. Ergonomie. Trh práce. Státní sociální podpora.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Úvod. Zadání případové studie. Klasifikace.

3.–4. Normování práce. Metody průzkumné. Metody výpočtové.

5.–6. Normování spotřeby materiálu. Normování strojů.

7.–8. Mzdy a platy.

9.–10. Mzdy a platy.

11.–12. Prezentace případové studie. Zápočtový test.