Detail předmětu

Ceny ve stavebnictví 1

FAST-BV003Ak. rok: 2023/2024

Ceny. Cenová soustava. Cenové informace. Nákladově orientovaná tvorba cen. Ceny ve stavebnictví v ČR. Účastníci výstavby. Smluvní vztahy. Smluvní ceny. Cenové pomůcky.
Cena stavby. Souhrnný rozpočet. Rozpočtové ukazatele stavebních objektů. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu. Podklady pro sestavení rozpočtu. Cena stavební práce.
Cena projektových prací a inženýrské činnosti. Honorářový řád inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vývoj cen ve stavebnictví v ČR. Základní poznatky z oceňování stavební činnosti v zahraničí. Software pro rozpočtování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalost pracovního inženýrství a ekonomiky práce ve stavebnictví. Znalosti a dovednosti jsou požadovány zejména z oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení ve výstavbě, problematiky mezd a platů, třídníků a klasifikací produkce ve stavebnictví.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání vědomostí o cenové tvorbě se zaměřením na znalosti v oblasti kalkulování nákladů a tvorby cen ve výstavbě. Získání dovedností při práci s oceňovacími podklady a s aktuálními softwarovými produkty pro rozpočtování a kalkulace ve stavebnictví, které jsou užívané běžně ve stavební praxi.
Znalost vědomostí o cenové tvorbě se zaměřením na znalosti v oblasti kalkulování nákladů a tvorby cen ve výstavbě.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Základní pojmy. 2. Ceny. Cenová soustava. Cenové informace. 3. Cenová politika. Cenové právo. 4. Tvorba cen. Druhy cen. 5. Nákladová tvorba cen. 6. Náklady. Druhy a členění nákladů. 7. Ceny ve stavebnictví v tuzemsku. 8. Investiční výstavba. Smluvní vztahy. 9. Cena stavby. 10.-11. Cena stavebního objektu. 12. Ceny projektových prací a inženýrské činnosti. 13. Cenové pomůcky a produkty.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Požadavky k zápočtu. Zadání případové studie. 2. Cena stavby. Souhrnný rozpočet stavby. Rozpočtové ukazatele. 3. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - 1. část. 4. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - 2. část. 5. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - 3. část. 6. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - závěr. 7. Cena stavební práce. Kalkulační vzorec. Kalkulace přímých nákladů. 8. Cena stavební práce. Kalkulační vzorec. Kalkulace nepřímých nákladů a zisku. 9. Kalkulace sazby stroje. Kalkulace dopravních nákladů. 10. Kalkulace stavebního výrobku. Kalkulace nákladů na pořízení materiálu. 11. Práce se softwarem pro rozpočtování a kalkulace stavebních prací. 12. Opakování a kontrola příkladů ze cvičení. Odevzdání případové studie. 13. Zápočtový test.