Detail předmětu

Technologie stavebních prací 2

FAST-BWA010Ak. rok: 2023/2024

Předmět navazuje na Technologii stavebních prací I. a zahrnuje oblast stavebních procesů spojených s montáží objektů pozemních staveb a dále s pracemi vnitřními a dokončovacími. Seznámení s mechanizací stavebních procesů probíhá v druhé části přednášek. Hlavní část je věnována časově a koordinačně náročným řemeslným pracem. Významně ovlivňují funkčnost, užitnou hodnotu a kvalitu stavby. Charakteristickým znakem těchto procesů je jejich rozptýlenost do více než třiceti druhově odlišných řemeslných profesí. Jsou nedílnou součástí výstavbového procesu a vyžadují velmi kvalitní koordinační a řídící činnost. To není možné bez znalosti jejich obsahu, technologických požadavků a návazností.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání znalostí o vybraných stavebních procesech, o požadavcích na jejich připravenost před prováděním, bilance zdrojů, zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí v průběhu jejich realizace.
Student zvládne cíl předmětu Technologie stavebních prací II, to je získání znalostí o vybraných stavebních procesech, jejich stavební připravenosti, o potřebách zdrojů procesů, postupu provádění a bezpečnostních, kvalitativních a environmentálních požadavcích.

Základní literatura

MOTYČKA, Vít a kol.. Technologie staveb I, Hrubá vrchní stavba. Brno: CERM, 2005. ISBN 80-214-2873-2

(CS)

MOTYČKA, Vít a ČERNÝ, Jaromír. Věžové jeřáby v pozemním stavitelství. Brno: CERM, 2007. ISBN 978-80-7204-505-1

(CS)

HRAZDIL, Václav. Inženýrské sítě a komunikace - studijní opora. VUT Brno, 2005. 

(CS)

ZAPLETAL, Ivan a MUSIL, František. Technologie staveb - dokončovací práce 1. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. ISBN 80-227-1693-6

(CS)

ZAPLETAL, Ivan a kol.. Technologie staveb, dokončovací práce 2. Bratislava: STU v Bratislavě, 2004. ISBN 80-227-2084-4

(CS)

ZAPLETAL, Ivan a MOTYČKA, Vít a kol.. Technologie staveb, dokončovací práce 3. Bratislava: STU v Bratislavě, 2006. ISBN 80-227-2484-X

(CS)

HENKOVÁ, Svatava. Stavební stroje - 2. díl. VUT Brno, 2010. Studijní opora

(CS)

KOČÍ, Bohumil. Technologie pozemních staveb I.. Brno: CERM, 1997. 

(CS)

SVOBODA, Pavel a DOLEŽAL, Josef. Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb. Bratislava : Jaga, 2007, 2007. 978-80-8076-054-0

(CS)

MUSIL, František a TUZA, Karel. Ateliérová tvorba: stavebně-technologické projekty hrubé vrchní stavby. VUT Brno, 1991. ISBN 80-214-0335-7

(CS)

CHEW, M.Y.L. Construction technology for tall buildings, 2nd ed.. National university of Signapore, 2001. 981-02-4338-3

(EN)

MUSIL, František NOVÁKOVÁ, Drahomíra a HENKOVÁ, Svatava. Technologie pozemních staveb I: návody do cvičení. Brno CERM, 1997. 

(CS)

MARŠÁL Petr. Stavební stroje. Brno: CERM, 2004. ISBN 80-214-2774-4

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky montážních prací, vnitřních a dokončovacích procesů.Sled jednotlivých procesů, návazností, nutné technologické přestávky.Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných dílcových a kostrových. Připravenost stavby, postupová schémata, kontrola jakosti. 2. Instalační procesy. Zřizování vnitřní kanalizace. Rozvody vody a ústředního vytápění. Instalace vnitřního plynovodu a elektrických rozvodů. Zkoušky funkčnosti a bezpečnosti.Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku, otřesům, chemickým vlivům. 3. Montážní procesy. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů. Zásady výroby, dopravy a skladování prefabrikátů. Připravenost staveniště pro montáž. Montážní postupy,jeřáby, optimalizace jejich výběru. Kvalitativní požadavky na montované konstrukce. 4. Montáž ocelových konstrukcí. Výroba konstrukčních prvků, zásady dopravy a skladování. Připravenost staveniště pro montáž, předmontážní plochy. Optimalizace metod a postupů montáže. Požadavky na kvalitu a přesnost smontovaných objektů. 5. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí - vnitřní a vnější omítky, druhy, postupová schémata, připravenost podladu, technologické přestávky, požadavky na rovinnost, kontrola jakosti. 6. Provádění vnitřních a vnějších obkladů, systémy, technologické postupy, požadavky na stavební připravenost. Obklady kontaktní a roštové. Kvalitativní požadavky, kontroly jakosti.Zřizování stropních podhledů. Technologické postupy. Časová náročnost. Požadavky rovinnosti a její kontrola. 7. Pracovní a ochranná lešení. Druhy, členění. Pracovní postupy a zásady montáže lešení dílcových, prvkových,a prostorových. Projekt lešení, statické posouzení, stabilita, bezpečnostní opatření. 8. Kladení podlah a dlažeb. Druhy, materiálové varianty. Pracovní postupy, nároky na technologické přestávky. Požadavky na kvalitu a jejich kontrola. 9. Malby a nátěry stěn, dřevěných a ocelových konstrukcí. Druhy, jejich klasifikace a vhodnost použití. Požadavky na podklad, způsoby nanášení, kontrola kvality. 10. Provádění inženýrských sítí a komunikací. 11. Mechanizace stavebních procesů, definice, úkoly a stupeň mechanizace. Výkonnost strojů a strojních sestav. Stavební stroje pro zemní práce, základní členění. Rypadla -rozdělení podle konstrukce pohonu, ovládání a podvozku. 12. Stroje a zařízení pro práce betonářské a železobetonářské. Míchačky, betonárny, ohýbárny výztuže a vibrační zařízení. 13. Stroje a zařízení pro svislou dopravu. Druhy jeřábů, charakteristika a výkony. Stavební výtahy, druhy, využití.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, podmínky udělení zápočtu, individuální zadání. 2. Zhotovování montovaných příček v objektu, TP a časový plán. 3.–4. Montáž objektů ze železobetonových prefabrikátů, TP, zásady BOZP,metody montáže. 5.–6. Koncepční návrh zařízení staveniště pro montáž skeletu,výběr zvedacího mechanismu, zásady staveništního provozu. 7. Provádění stavebních izolací, hydroizolace, akustické izolace, izolace proti radonu. 8. kontrolní cvičení, uzávěrka zadaných protokolů. 9. Exkurze s tematikou procesů vnitřních a dokončovacích. 10.–11. Provádění vnitřních omítek, TP, časový plán. 12. Provádění nášlapných vrstev podlahy,TP, možnost alternativních obkladů. 13. Zápočet.