Detail předmětu

Technologie stavebních prací 1 (E)

FAST-BW051Ak. rok: 2023/2024

Úkolem stavitelství je objekt nejen správně navrhnout, ale také kvalitně a racionálně realizovat. Problematika realizace stavby je náplní oboru technologie staveb. Technologie se zabývá metodami a postupy optimální tvorby výrobního procesu stavby. Aby tyto procesy mohly být technologicky, časově a zdrojově modelovány, optimalizovány a úspěšně řízeny, musí být nejdříve poznány. Předmět zahrnuje studium oblasti stavebních procesů spojených zejména s hlavní stavební výrobou. Jde o vytyčení objektů a budovaných konstrukcí, zásady technologických postupů a vazeb při provádění technologických etap zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a vnější plášť budov. Řeší jejich technologickou, prostorovou a časovou strukturu, sled, připravenost pracoviště, vzájemné návaznosti a požadavky kvalitativní i enviromentální.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání znalostí o vybraných stavebních procesech, o požadavcích na jejich připravenost před prováděním, bilance zdrojů, zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí v průběhu jejich realizace.
Student zvládne cíl předmětu Technologie stavebních prací I, to je získání znalostí o vybraných stavebních procesech, jejich stavební připravenosti, o potřebách zdrojů procesů, postupu provádění a bezpečnostních, kvalitativních a environmentálních požadavcích.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do vědního oboru technologie staveb. Analýza stavebních procesů. Zásady modelování stavebních procesů, projekt procesu. 2. Procesy zemních prací. Vytýčení stavby, definice stavební jámy, rýhy, šachty. Způsoby a postupy jejich provádění. Vhodná mechanizace. 3. Procesy zakládání staveb. Technologické zásady a postupy provádění základů plošných a hlubinných. Způsoby kotvení konstrukcí vrchní stavby do základů, kvalitativní podmínky. 4. Bednění betonových konstrukcí - prvková, systémová a speciální. Zásady návrhu, statického posouzení a realizace. Ekonomické posouzení. 5. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí. Příprava výztuže, technologické linky. Zásady ukládání výztuže do bednění, krytí výztuže betonem. 6. Betonářské procesy. Výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu. Kontrola tuhnutí a tvrdnutí, zásady odbedňování. Technologické přestávky. 7. Zdící procesy. Zásady provádění zdiva z cihel, tvárnic a kamene. Základní pravidla vazby zdiva. Modulové, technologické a kvalitativní požadavky. Organizační a časová struktura. 8. Montáž dřevěných konstrukcí a objeků. Provádění krovů klasických a novodobých, lepené konstrukce a jejich montáž. 9. Dřevostavby, zásady výroby a montáže. Kvalitativní požadavky. 10. Zřizování obvodových plášťů budov. Zásady a postupy montáže plášťů silikátových sendvičových, skládaných a kovoplastických. 11. Provádění skládaných krytin, kontrola jakosti. 12. Provádění klepmířských prací na střeše včetně plechových krytin a na fasádě domu. Připravenost stavby, sled procesů, uchycování a spojování, požadavky na kvalitu. 13. Provádění střešních plášťů na plochých střechách.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s náplní a průběhem cvičení, organizační pokyny, individuální zadání řešeného objektu, technologický předpis, výpočet kubatur pro zadaný objekt. 2. Výběr strojů pro provedení zemních prací na zadaném objektu – návrh strojních sestav, způsob práce vybraných strojů, zemní práce - technologický předpis, schemata pohyby strojů po staveništi. 3. Provádění základů - technologický předpis, vzorový řez zabedněným základem, časový plán. 4. - 5. Bednění a betonáž stropní konstrukce - technologický předpis, návrh systémového bednění pro vodorovnou nosnou konstrukci stropu, výkres koncepce staveništního provozu. 6. Zdící procesy - technologocký předpis, výpočet a výpis potřebných materiálů, časový plán. 7. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení, zápočet.