Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé I

FAST-BYA3Ak. rok: 2023/2024

Mluvnice: přítomný čas prostý, tázací zájmena a příslovce, srovnání přít. času prostého a průběhového, minulý čas, stupňování, podstatná jména počitatelná a nepočitatelná, užívání neurčitých zájmen, tvary pro vyjádření budoucnosti a jejich použití.
Obecná slovní zásoba: osobní profil, povolání, výměna informací, popis předmětů a osob, tvoření otázek, tvoření slov - předpony a přípony, psaní emailu, pohovor, vyplnění formuláře, vyprávění příběhu, časové výrazy, diskuse, vyjádření pocitů, kultura ve městě.

Jazyk výuky

čeština

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Základní znalosti gramatiky a základní slovní zásoba na úrovni mírně pokročilých.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Studenti získají základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládnou základní gramatická pravidla, budou se schopni dorozumět v běžných životních situacích, napsat formální i osobní dopis, životopis, vyplnit formulář. Výstupní úroveň podle CEFR je A2-.
Studenti získají základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládnou základní gramatická pravidla, budou schopni se dorozumět v běžných životních situacích, napsat formální i osobní dopis, životopis, vyplnit formulář. Výstupní úroveň podle CEFR je A2-.

Základní literatura

Clive Oxenden: New English File Pre- Intermediate. Oxford University Press, 2005.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. 1A slovosled v otázkách // běžné slovesné fráze, hláskování, čísla 2. 1B přítomný čas prostý // popis lidí, příd. jm. popisující vlastnosti 3. 1C přítomný čas průběhový // oblečení, předložky pro místa 4. 2A minulý čas prav. a neprav. sloves // dovolená/prázdniny 5. 2B minulý čas průběhový // předložky pro určení času a místa 6. 3A vazba going to // letiště 7. 3B přít. čas průběhový (pro budoucnost) // slovesa + předložky 8. 3C vztažné věty // parafrázování (vysvětlení významu slova) 9. 4A předpřítomný čas // domácí práce 10. 4B předpřítomný a minulý prostý čas // nakupování 11. 5A+5B stupňování příd. jm. // vyjádření času; popis města 12. 4C+5C výrazy something, anything...; kvantifikátory // příd. jm. končící na –ed/-ing; zdraví 13. 6A+6B sloveso will // slovesa opačného významu