Detail předmětu

Němčina pro začátečníky II

FAST-BYN12Ak. rok: 2023/2024

Gramatika: způsobová slovesa, časování slovesa "werden", přivlastňovací a ukazovací zájmena, řadové číslovky, časové údaje, místní a časové předložky, stupňování příslovcí, préteritum pomocných sloves, rozkazovací způsob, zdvořilostní konjunktiv II.

Slovní zásoba: zaměstnání, cestování (ptáme se na cestu, na nádraží, dopravní prostředky), části těla a zdraví, oblečení, nakupování, svátky

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Studenti by měli ovládat gramatiku a slovní zásobu probíranou v předmětu BYN1.
Gramatika: časování sloves sein, haben a jiných základních sloves, odlučitelné předpony, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní číslovky, časové údaje, způsobová slovesa können a wollen, předložky, minulý čas (perfektum)

Slovní zásoba: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Jednoduchá komunikace v situacích, které vyžadují přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech
Výstupní úroveň dle SERR: A1 vyšší
Student bude schopen jednoduché komunikace v situacích, které vyžadují přímou výměnu informací o základních, často se opakujících záležitostech. Dosáhne úrovně A1 vyšší dle SERR.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor