Detail předmětu

Němčina pro mírně pokročilé II

FAST-BYN22Ak. rok: 2023/2024

Gramatika: Konjunktiv II, skloňování přídavných jmen po neurčitém členu, určitém členu a bez členu, stupňování přídavných jmen, trpný rod, předložky a spojky, koncovky přídavných jmen, nepřímé otázky, opakování časů a souvětí

Slovní zásoba: kultura a volný čas, nakupování, nábytek, na poště, doprava ve městě, počasí, cestování a ubytování, peníze

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Studenti by měli ovládat gramatiku a slovní zásobu probíranou v předmětech BYN1, BYN12 a BYN2.
Gramatika: časování základních sloves, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní a řadové číslovky, časové údaje, způsobová slovesa, minulé časy, příslovce, rozkazovací způsob, předložky s dativem a akusativem, podmiňovací způsob, zvratná slovesa, slovesa s předložkami, tázací slova, předměty v dativu a akusativu a jejich postavení ve větě, spojky weil, dass, wenn

Slovní zásoba k tématům: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se, zaměstnání, části těla a zdraví, oblečení, nakupování, svátky a cestování, stravování, v restauraci, svět práce, sport a fitness, vzdělání a kariéra, oslavy

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Porozumění základním informacím, které jsou vyjádřeny zřetelným standardním způsobem,
vytváření jednoduchých souvislých textů k základním obecným tématům,
výstupní úroveň dle SERR: A2 vyšší
Student zvládne porozumnění základním informacím, pokud jsou vyjádřeny zřetelně a standartním způsobem, naučí se vytvářet jednoduché texty týkající se základních témat, dosáhne úrovně A2 vyšší dle SERR

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor