Detail předmětu

Němčina pro středně pokročilé (zkouška)

FAST-BYN39Ak. rok: 2023/2024

K předmětu se vypisují volitelné předměty BYN3 a BYN32, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z učebnic Schritte International Band 5-6. Zkouška je koncipována na základě německé mezinárodně uznávané zkoušky Zertifikat Deutsch na úrovni B1 - střední pokročilost, na které má být student schopen:
- obecně porozumět informacím o známých tématech a situacích, se kterými se setkává např. v práci, ve škole, volném čase atd., za předpokladu, že jsou vyjádřeny jasně a srozumitelně,
- používat němčinu k úspěšné komunikaci ve většině situací, se kterými se setká během cestování v cizině apod.,
- vytvořit jednoduchý souvislý text,
- popsat zážitky, události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit svá stanoviska a tvrzení,
- úspěšně zpracovat gramatická cvičení na středně pokročilé úrovni.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Gramatika a slovní zásoba z učebnic Schritte International Band 5-6. Jazykové dovednosti (čtení, poslech, psaní a mluvení) na středně pokročilé úrovni. Student by měl být schopen konverzovat o běžných tématech a porozumět srozumitelnému slovnímu projevu, mluvenému i psanému. Měl by zvládat slovesné časy včetně plusquamperfekta, skloňování přídavných jmen, pořádek slov ve větě po různých spojkách, podmínkové věty, Konjunktiv II. a další gramatické jevy. Měl by být schopen se vyjadřovat srozumitelně, bez větších gramatických chyb.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem této zkoušky je ohodnotit, zda studenti dosáhli pokročilosti B1 podle stupnice CEF (Společného evropského referenčního rámce), která je stanovena Radou Evropy.

Student, který úspěšně složí tuto zkoušku, prokáže jazykovou znalost němčiny na středně pokročilé úrovni, na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce CEF vypracovaného Radou Evropy.