Detail předmětu

Sociální komunikace

FAST-BZA002Ak. rok: 2023/2024

Teorie komunikace, význam komunikace, evoluce v komunikaci, mezilidské a pracovní vztahy, moderní prezentace a komunikace, public relations, individuální a pracovní komunikace, komunikace v řízení, komunikace v managementu, komunikace s veřejností a s médii, moderní styly v komunikaci, základy sociální psychologie, teorie osobnosti, stres, sociální učení, aktivní, pasivní, manipulativní a asertivní komunikace, praktické osvojení prezentačních dovedností, komplexní příprava na prezentaci, individuální a skupinová zpětná vazba, zvýšení efektivity slovního projevu pro odbornou a laickou veřejnost, strukturace obsahu prezentace, vnímání řečníka, křivka pozornosti posluchačů, druhy neverbální komunikace, rétorika, zásady kvalitního veřejného projevu, strukturace řečnického projevu, potlačení trémy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z obecné psychologie a sociologie (na středoškolské úrovni z předmětů Občanská nauka nebo Základy společenských věd), znalost obecných elementárních pojmů z oblasti psychologie, psychologie osobnosti, představy o roli manažera ve skupině, informace o praktických možnostech sociální psychologie a metodách psychologického výzkumu v praxi, zkušenost s prezentováním před publikem, znalost základů veřejného projevu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je, aby se student seznámil s aplikovanou psychologií, sociologií a teorií komunikace, a aby se orientoval v základních pojmech souvisejích s lidskou komunikací. Student by měl nabýt většího vhledu do lidské komunikace, především zísat povědomí o všemožných překážkách autentické komunikace (pracovní i partnerské). Tyto znalosti by měl být schopen využít v každodenním životě, zvláště při získávání zaměstnání a na pracovišti.
Student bude znát základy psychologie, sociologie a teorie komunikace v praxi, bude je schopen využít v praktických situacích inženýrské praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do studia společenských věd. Přínos předmětu Sociální komunikace pro studenta FAST. Význam pro teorii a inženýrskou praxi. Informace o Moodle. Aktivita. 2. Sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Psychologické pojmy. Paměť, řeč a myšlení. 3. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Výchova a sebevýchova. Formování osobnosti v prostředí. 4. Osobnost a její struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti. Vývoj osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti. 5. Neverbální komunikace a její druhy. Gestika, mimika, pohledy očí, haptika, proxemika. 6. Učení, sociální učení, jeho význam a druhy. Obecné zákony učení. Problémy učení v praxi a v životě. Styly sociálního učení. 7. Stres a metody jeho zvládání. Duševní hygiena, přizpůsobovací mechanismy. 8. Asertivita. Efektivní komunikace. Komunikace na úrovni. Příprava na pracovní pohovor. 9. Teorie komunikace. Aplikace na společnost, jednotlivce a budoucí životní dráhu. 10. Rétorika a komunikace. Kvalita projevu. Zásady správného gramatického a rétorického projevu na veřejnosti. 11. Příprava obsahu a formy mluveného projevu. Komunikace mezi lidmi. Čeština v projevech. Prezentační akademický jazyk. 12. Jednotlivé typy veřejných, monologických a dialogických projevů v praxi. Zvládání prezentační nervozity. 13. Rozbor nejčastějších chyb v komunikaci na veřejnosti.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Komunikace a rétorika v současnosti, její využití v profesní praxi a osobním životě. Prolegomena k sociální komunikaci. 2. Psychologie osobnosti. Test temperamentu a charakteru. 3. Principy empatie v komunikaci. Sociální stereotypy, efekt prvního dojmu. Skupinová aktivita. 4. Modální orientace osobnosti. Úvod do firemní komunikace. Psychologie přesvědčování. Sebezkušenostní cvičení. 5. Neverbální komunikace, druhy, příklady, ukázky. Mimoslovní prostředky a osobnost řečníka. 6. Neverbální komunikace, druhy, příklady, ukázky. Mimoslovní prostředky a osobnost řečníka. 7. Příprava obsahu a formy mluveného veřejného projevu. Dikce, respirace, fonace a artikulace. 8. Jazykové a stylistické prostředky. Osobnost řečníka. Český jazyk v projevech. Strukturace řečnického projevu. Kvalita veřejných projevů. Způsoby zvládání trémy. 9. Příprava motivačního dopisu, životopisu a situace pracovního pohovoru. 10. Ověření získaných znalostí a dovedností testem rétorické sebereflexe a veřejnými projevy (s použitím videotechniky). 11. Přednes prezentací studentů. Rozbor úspěchů a chyb, zpětná vazba. 12. Přednes prezentací studentů. Rozbor úspěchů a chyb, zpětná vazba. 13. Přednes prezentací studentů. Rozbor úspěchů a chyb, zpětná vazba.