Detail předmětu

Základy managementu a metrologie ve stavebnictví

FAST-CI059Ak. rok: 2023/2024

Úvod, organizace a ukončení předmětu, legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu, požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a další.
Normy k systémům managementu; Definice základních pojmů k systémům managementu; Všeobecné zásady systémů managementu.
Vybrané standardizované systémy managementu.
Požadavky na zkušební laboratoře – systémová a technická způsobilost.
Statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek, vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti.
Navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Vstupní znalosti

Základní znalosti o metodách stavebního zkušebnictví, základní znalosti popisné statistiky

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Vymazal, T., Misák, P. Metrologie ve zkušebnictví, studijní opora, Brno 2013, 0612.

(CS)

Cikrle, P. a kol.: NDT Zkoušení ve stavebnictví. Příručka kurzu CŽV, ISBN 978-80-214-4198-9, SZK, VUT v Brně FAST, Brno, 2010

(CS)

Vymazal T.: Jakost ve stavebnictví. CERM Brno 2003

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, organizace a ukončení předmětu, legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu, požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a další. 2. Normy k systémům managementu; Definice základních pojmů k systémům managementu. Všeobecné zásady systémů managementu. 3. Systém managementu kvality; Systém environmentálního managementu. 4. Systém environmentálního managementu; Systém managementu BOZP. 5. Požadavky na zkušební laboratoře I. – systémová způsobilost. 6. Požadavky na zkušební laboratoře II. – technická způsobilost. 7.–8. Statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek, vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti. 9.–10. Navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dokumenty MPA, EA, ILAC a IAF, informace dostupné z internetových zdrojů ČIA a ÚNMZ, relevantní předpisy MD ČR v oboru pozemních komunikací. 2. Hodnocení kvality betonů s využitím nedestruktivních metod zkoušení. 3. Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek betonů dle postupů v různých ČSN-příklad. 4. Požadavky výrobkových ČSN na měřící a zkušební zařízení. 5. Případové studie a úkoly s tématikou systémové způsobilosti laboratoře. 6. Případové studie a úkoly s tématikou technické způsobilosti laboratoře. 7.–8. Ukázka statistických SW a práce s nimi. 9.–10. Praktické příklady zpracování statistických úloh s využitím specializovaných SW.