Detail předmětu

Diplomový seminář (M)

FAST-CJ008Ak. rok: 2023/2024

V diplomovém semináři se studenti metodicky a odborně připravují na komplexní řešení zadaných témat svých diplomových prací. Postupy zpracování informací odborné literatury. Kompletace a hodnocení měřených dat, metodika zpracování teoretické a experimentální části diplomové práce. Interpretace a diskuse výsledků, validace.
V dalším časovém průběhu jsou individuálně vyhodnocovány výsledky s uplatněním publikovaných poznatků pracoviště, z domácí a zahraniční literatury, stejně tak jejich zpracování podle pokynů vedoucích diplomových prací. Pro sjednocení požadavků vedení ústavu na obsahovou úroveň a formální zpracování prací jsou ze strany vedení semináře organizovány konzultace. Jsou řešeny dále problémy technického zajištění případných opakování zkoušek a mimořádných situací v dokončovacích fázích diplomových prací, včetně mimořádných konzultací interních a zejména externích. Jsou řešeny organizační otázky spojené s cestami studentů mimo fakultu do výrobních a ostatních organizací. Jsou organizačně zabezpečeni konsultanti a zpracovatelé externích oponentních posudků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

Metodické postupy zpracování dat, interpretace výsledků, aplikační SW produkty pro grafické práce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti, související s problematikou zadané diplomové práce. Získávají informace z odborné literatury, studují tuzemské i zahraniční publikace. Seznámí se s technickými parametry laboratorních zařízení, naučí se pracovat se specielními přístroji. Naučí se provádět samostatně experimentální práce (navrhnout a vyrobit zkušební tělesa, provést komplex zkoušek fyzikálně mechanických a fyzikálně chemických vlastností), získané výsledky vyhodnotit a navrhnout další postup prací.
Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí a dovedností souvisejících s problematikou zadané diplomové práce, seznámením se s technickými parametry laboratorních zařízení a specielními přístroji. Dále pak dovedností samostatně připravit experimentální práce a získané výsledky vyhodnotit a navrhnout další postup prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vyhodnocení dosažených výsledků předmětu laboratorní zkoušky stavebních hmot a dílců s ohledem na zadání diplomové práce. 2. Postupy zpracování informací z odborné literatury jako základ teoretické části diplomové práce. 3. Metodika hodnocení dosažených výsledků experimentálních prací. 4. Posouzení korekcí experimentálních nebo metodických postupů práce. 5. Konsultace k postupům zpracování výsledků. 6. Samostatné konsultace k dosaženým výsledkům. 7. Samostatné konsultace k dosaženým výsledkům a dílčím závěrům. 8. Konsultace k výsledkům a závěrům, interní a příp.externí z praxe. 9. Vyhodnocování výsledků, konfrontace s publikacemi domácí a zahraniční literatury, diskuse. 10. Vyhodnocovány výsledky, diskuse výsledků. 11. Interpretace a diskuse výsledků. 12. Validace výsledků. 13. Metodika zpracování teoretické a experimentální části práce. Metodika kompletace diplomové práce.