Detail předmětu

Laboratorní zkoušení stavebních hmot a dílců

FAST-CJ010Ak. rok: 2023/2024

Ve cvičení letního semestru pokračuje II.etapa prací v základní laboratorní experimentální činnosti. Vzhledem ke kapacitním nárokům na specielní metody a přístroje v ústavních laboratořích jsou po dílčím vyhodnocení dosažených výsledků z I.etapy provedeny selekce dalších postupů, včetně přípravy a počtu zkoumaných vzorků. Je prováděno jak individuelně tak koordinovaně prostřednictvím garanta předmětu. V dalším časovém průběhu jsou individuálně vyhodnocovány výsledky s uplatněním poznatků domácí a zahraniční literatury, stejně tak jejich zpracování podle pokynů vedoucích diplomových prací. Jsou řešeny dále problémy technického zajištění případných opakování zkoušek a mimořádných situací v dokončovacích fázích laboratorních zkoušek diplomových prací. Jsou řešeny organizační otázky spojené s ověřováním výsledků laboratorních zkoušek ve výrobních organizacích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

postupy technologie přípravy zkušebních těles, metody zkoušení podle technických norem a postupů

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získat znalosti a dovednosti pro samostatné zpracování experimentální části diplomové práce. Jedná se o zvolení vhodné metodiky, přípravu a úpravu zkušebních těles, navržení a časový plán experimentálních prací, jejich provedení a vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek.
Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí a dovedností pro samostatné zpracování experimentální části diplomové práce. Jedná se o zvolení vhodné metodiky, přípravu a úpravu zkušebních těles, navržení a časový plán experimentálních prací, jejich provedení a vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvodní cvičení. Studenti jsou seznámeni s laboratorním řádem a BOZP. Jsou seznámeni s náplní cvičení a podmínkami pro udělení zápočtu, 2.Komplexní zhodnocení metodických přístupů pro experimentální práce, 3.Komplexní shrnutí zkoušek určených pro speciální cementové kompozity, 4.Komplexní shrnutí zkoušek určených pro keramické materiály a kompozitní materiály s organickými plnivy, 5.Návrh komplexní metodiky pro testování materiálů v extrémních podmínkách, 6.Teoretický rozbor sestavení metodiky experimentu, ověření postupu zkoušek na zkušebních zařízeních. 7.Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení, 8.Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení, Verifikace získávaných dat pomocí matematických simulací 9.Laboratorní zkoušky, průběžné hodnocení. Individuální diskuze výsledků, Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení, 10.Hodnocení naměřených dat. Individuální diskuze výsledků. Zápočtový test. Zpracování dílčích výsledků, konsultace. Interpretace a diskuse výsledků laboratorních zkoušek. Udělení zápočtu.