Detail předmětu

Oceňování nemovitostí

FAST-CJ051Ak. rok: 2023/2024

Účelem předmětu je orientace v problematice znalecké činnosti, znaleckých oborů a znalců, jakož i samostatně se naučit provést ocenění jednotlivých typů objektů podle různé metodiky. Seznámení studentů se znaleckou činností, se zaměřením na oceňování staveb, stavebních materiálů i celých nemovitostí. Objasnění metodiky stanovení ceny podle platných právních předpisů. Problémy stanovení životnosti staveb ve vztahu na jejich opotřebení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

Základní znalosti o tvorbě cen, konstrukční provedení staveb, vlastnosti různých druhů stavebních materiálů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Absolvent předmětu získá informace a znalosti o:
metodách oceňování nemovitého majetku
metodách oceňování movitého majetku
metodách oceňování nehmotného majetku
vypořádání nároků vyplývajících z vad a poruch stavebních konstrukcí.
Student získá znalosti o metodách oceňování nemovitého majetku, metodách oceňování movitého majetku, metodách oceňování nehmotného majetku a dále také o vypořádání nároků vyplývajících z vad a poruch stavebních konstrukcí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do předmětu. Základní pojmy. 2.Historie znalecké činnosti. Právní předpisy znalecké činnosti. 3.Zjišťování výměr staveb, metodiky výpočtu zastavěné a podlahové plochy, obestavěného prostoru apod. 4.Metodika oceňování dle platných cenových přepisů pro jednotlivé typy objektů s praktickými poznatky. 5.Charakter staveb. Výpis z katastru nemovitostí. 6.Oceňování rodin. domu, obyt. objektu, rekr. domu, chalupy, chaty, garáže, vedl. staveb. 7.Oceňování provozních a zemědělských objektů, venkovních úprav, pozemků, rozestavěných staveb apod. 8.Oceňování bytů, věcná břemena a jejich ocenění. 9. Oceňování movitého majetku. 10.Problematika opotřebení ve vztahu na trvanlivost stav. hmot a konstrukcí. 11.Tržní oceňování nemovitostí. 12.Oceňování škod na nemovitostech. 13.Oceňování pro bankovní účely, oceňování podniků.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy, měření a výpočet výměr. 2. Oceňování pozemků. 3. Oceňování staveb. 4-12. Individuální oceňování různých typů nemovitostí (Rodinné domy, chaty, garáže apod.) podle různých metodik. 13. Zápočtový test, udělení zápočtu.