Detail předmětu

Informatika (R)

FAST-CU001Ak. rok: 2023/2024

• Úvod do počítačového navrhování v architektuře a stavebnictví ve 2D, 3D a pomocí technologie BIM (Revit).
• Seznámení s BIM technologií a základními zásadami při tvorbě prostorového (3D) modelu a jednotlivých stavebních prvků.
• Popis způsobu získávání informací (dat) z informačního modelu budovy, jejich vykazování a použití v projektu.
• Využití dat, vztahujících se k modelu budovy, od úvodního koncepčního návrhu, přes výstavbu, až po správu budovy.
• Využití centrální databáze pro spolupráci s dalšími, oborově zaměřenými aplikacemi.
• Využití dat z pohledu dodavatele stavby, architekta a projektanta pro řízení a koordinaci výstavbových projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Vstupní znalosti

Modelování v rovině (2D), základní znalosti z pozemního stavitelství a technologie staveb.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Předmět je orientován na strukturovaný návrh programů, zabývá se objektově orientovaným a událostmi řízeným programováním v prostředí jazyka Visual Basic. Předmět je koncipován tak, aby seznámil studenty s pokročilejšími prvky a konstrukcemi programovacího jazyka a jejich užitím pro rozšíření funkcionality běžných programových produktů. Studenti budou navrhovat a ladit programy v jazyce Visual Basic s užitím komponent moderních aplikací.
Vtváření programů v jazyce Visual Basic s využitím moderních technik událostmi řízeného programování, komponentních technologií a objektového programování

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Využití digitálních technologií pro projektové řízení. 2. Úvod do BIM, představení možností BIM modelu pro simulace a analýzy. 3. BIM – Princip časové návaznosti v rámci modelu BIM. 4.–9. BIM – Základy modelování stavebních konstrukcí. 10–11. BIM – Zpracování dílčích profesí (TZB). 12. Další využití BIM modelu (spolupráce jednotlivých profesí a účastníků projektu, správa budovy – Facility Management). 13. Koordinace staveb a možnosti vykazování z výkresových podkladů ve 2D.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Nástroje pro využití digitálních technologií pro projektové řízení. 2. BIM – Seznámení s programy podporující BIM, zásady tvorby prostorového modelu. 3. BIM – Tvorba podlaží, řezu a pohledů, práce s osnovou, tvorba vazeb. 4. BIM – Tvorba svislých a vodorovných konstrukcí (stěny, sloupy, stropy). 5. BIM – Tvorba výplní otvorů (okna, dveře, obvodový plášť). 6. BIM – Tvorba fází projektu (stávající, bourané, nové). 7.–8. BIM – Vykazování stavebních prvků a zpracování dat BIM modelu (tabulky, legendy, výkresová dokumentace). 9.–10. BIM – Tvorba základních rozvodů TZB (voda, kanalizace, vzduchotechnika). 11. BIM – Simulace a analýzy (oslunění, osvětlení, energetické hodnocení budov, …). 12. Koordinace 2D – Princip koordinace velkých územních a stavebních celků při práci s 2D daty. 13. Vykazování 2D – Vykazování stavebních prvků z výkresové dokumentace zpracovávané ve 2D (DWG výkresy), vytvoření výkazu výměr, export a propojení s tabulkovým procesorem (MS Excel).