Detail předmětu

Ekonomika stavebního průmyslu

FAST-CV002Ak. rok: 2023/2024

Postavení průmyslu stavebních hmot v národním hospodářství. Organizace výroby stavebních hmot. Základní charakteristika průmyslového podniku. Vznik, existence, ukončení činnosti průmyslového podniku. Majetek a zdroje krytí majetku. Řízení a financování zásob. Kalkulace a tvorba cen ve výrobě stavebních hmot. Řízení nákladů a výnosů provozních a investičních. Normování a odměňování. Účetnictví a daně. Základy marketingu. Controlling a řízení jakosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky. Schopnost orientovat se v podnikové ekonomice se zaměřením na průmyslovou výrobu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání schopností orientovat se v organizaci a ekonomice průmyslové výroby. Uplatnění při řízení rentability výroby a tvorbě cen.
Znalosti o organizaci a ekonomice průmyslové výroby.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, základní pojmy, specifika

2. Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik

3. Normování práce a výkonu; Normování a odměňování ve stavební výrobě

4. Třídění a klasifikace ve stavebnictví

6. - 7. Kalkulace a tvorba cen

8. Souhrnný rozpočet stavby

9. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek a vztahy mezi nimi

10. Založení podniku, sanace a jeho zánik, sdružování podniků, typy sdružování ve stavební výrobě

11. Zadávání veřejných zakázek

12. Řízení investic

13. Marketing a management

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do problematiky, program výuky, instrukce a pokyny

2.Klasifikace

3. - 4. Normování a odměňování ve stavební výrobě; Mzdy

5.Odpisy

6. - 7. Kalkulace a tvorba cen stavebních prací

8. Souhrnný rozpočet stavby

9. - 11. Cena stavebního objektu

12.Zápočtový test

13.Zápočet