Detail předmětu

Projekt – Stavební podnik 2

FAST-CV011Ak. rok: 2023/2024

Sestavení návrhu na založení stavebního podniku orientovaného na dodávku stavebních prací. Využití podkladů zpracovaných v technických projektech. Provázání znalostí a dovedností získaných v předchozích technických disciplínách a projektech s poznatky a vědomostmi ze stavebního managementu a speciálních stavebně ekonomických disciplín. Návrh podnikatelského záměru je prezentován po jednotlivých částech projektu – oblast marketingu ve stavebnictví, ceny stavebního díla, financování stavební zakázky. Vzájemná provázanost všech oblastí a obhajoba návrhu včetně prokázání jeho reálnosti je provedena s využitím controllingu. Návrh je sestaven za podpory příslušných softwarových produktů. Podnikatelský záměr studenti doplní o finanční analýzu podniku a propočet finanční efektivnosti zvoleného investičního záměru. Investiční záměr může být zaměřen na koupi rodinného domu, jehož cena je zjištěna vybranými metodami podle současných oceňovacích předpisů. Povinné je využití aktuálního software pro rozpočtování a kalkulace, oceňování nemovitostí a sestavení finančního plánu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalost z oblasti technických disciplín, zejména navrhování objektů pozemního a inženýrského stavitelství a technologie stavebních prací. Vědomosti a dovednosti z ekonomiky stavebního podniku, tvorby a řízení cen a nákladů ve stavebnictví, z oblasti finančního řízení, podnikového managementu a marketingu. Dovednosti spojené s užíváním vhodného software.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Sestavení návrhu na založení stavebního podniku orientovaného na dodávku stavebních prací. Předvedení schopnosti propojit nabyté znalosti z technických, ekonomických, manažerských a právních disciplín. Prokázání reálnosti návrhu po stránce organizační, cenové, finanční a obchodní pomocí controllingu a marketingového průzkumu. Schopnost využít pro zpracování podklady z technických projektů a vhodný software.
Sestavení návrhu na založení stavebního podniku orientovaného na dodávku stavebních prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do projektu 2. Stavební subdodávka - výkaz výměr vybraných stavebních prací pro stavební podnik 3. Stavební podnik - struktura, stavební činnost - vybrané stavební práce, pracovníci, majetek 4. Stavební podnik - financování, účetní výkazy 5. Stavební podnik - marketing vybraných stavebních prací a mezd 6. Stavební subdodávka - individuální kalkulace cen stavebních prací podle financí a marketingu 7. Stavební podnik - kontroling nákladů 8. Stavební podnik - finanční analýza 9. Stavební objekt - ocenění nemovitosti 10. Stavební podnik - investice 11. Kompletace jednotlivých částí projektu 12. Kompletace celého projektu a příprava prezentace. 13. Klasifikovaný zápočet.