Detail předmětu

Ekonomika investic

FAST-CV058Ak. rok: 2023/2024

Investice a národní hospodářství. Investiční prostor (výnos, riziko,likvidita). Časová hodnota peněz. Studie proveditelnosti. Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti stavebních investičních projektů. Postupy a metody, kterými lze modelovat budoucí vývoj projektů. Ukazatele ekonomické efektivnosti. Rizika a nejistoty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti finanční a daňové problematiky, orientace v rozpočtových nákladech stavby.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu jsou znalosti a dovednosti týkající se popisu a analýzy proměnných, které vstupují do výpočtů ekonomické efektivnosti. Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů.
Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů. Zpracování studie proveditelnosti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Investice a hospodářský růst, druhy investičních příležitostí 2.Teoretické předpoklady pro hodnocení efektivnosti investic, časová hodnota peněz 3.Studie proveditelnosti.Celkové náklady projektu (investiční náklady, pracovní kapitál) 4.Financování stavebních investičních projektů, zdroje a náklady 5.Výnosy a výrobní náklady projektu, zisk, cash flow (CF. Výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz CF investičního projektu 6.Ekonomická analýza, ukazatele ekonomické efektivnosti investic (NPV, IRR, PB) 7.Finanční analýza, ukazatele finanční proveditelnosti projektu 8.Rozbor nejistot z hlediska finančního hodnocení projektů, zdroje a příčiny nejistot, inflace 9.-10.Analýza rizik a nejistot, analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Základní ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic 2.Výpočet odpisů dlouhodobého majetku 3.Rozbor nejistot – analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti 4.Zadání projektu – výroba dřevěných oken 5.Pokračování projektu – zdroje financování podnikatelského záměru 6.Pokračování projektu - výkaz zisků a ztrát, výkaz CF 7.Optimalizace zdrojů financování – úvěr, leasing, obligace 8.Pokračování optimalizace zdrojů financování 9.Zápočtový test 10.Zápočet