Detail předmětu

Financování

FAST-CV059Ak. rok: 2023/2024

Finance, finanční soustava. Pojem podnikových financí. Podniková finanční soustava. Nástroje a zásady finančního řízení. Zakládání podniku, jeho majetková a finanční struktura. Oběžný majetek podniku, řízení jeho financování. Krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování OP. Dlouhodobé potřeby podniku a financování těchto potřeb. Financování projektu (zakázky). Vztah podniku a státního rozpočtu. Daňová soustava ČR a její vliv na podnikové finance. Vztah podniku a banky. Dodavatelsko-odběratelské vztahy a jejich vliv na peněžní toky ve firmě. Podstata finančního plánování.Veřejné finance, základní informace ve vazbě na financování firmy. Strukturální fondy EU, Kohézní fond.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Orientace v základní ekonomické terminologii a v ekonomice stavebního podniku.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámení se základními kategoriemi z oblasti podnikového financování. Pochopení peněžních toků ve firmě a základní způsoby jejich řízení. Práce s veškerými dosažitelnými peněžními zdroji.
Znalosti peněžních toků ve firmě a základní způsoby jejich řízení. Osvojení práce s veškerými dosažitelnými peněžními zdroji.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Finance. Finanční soustava. Jednotlivé části finanční soustavy (rozpočtová, úvěrová, podniková) a vazby mezi nimi. Nástroje pro řízení jednotlivých částí finanční soustavy.

3.-4. Majetek a zdroje krytí majetku. Zlatá pravidla financování. Pracovní kapitál.

5.-6. Řízení stálých aktiv. Řízení zásob. Řízení pohledávek a peněžních prostředků.

7. Vlastní a cizí dlouhodobé zdroje. Krátkodobé zdroje krytí oběžných prostředků.

8. Peněžní toky v podniku jako celku. Řízení peněžních toků na stavební zakázce.

9.-10. Daňová soustava ČR. Daň z příjmů fyzických osob. Daň z příjmu právnických osob.

11. Daň z nemovitostí. Daň silniční. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň spotřební.

12. Daň z přidané hodnoty.

13. Veřejné finance. Strukturální fondy. Dotace

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Charakteristika majetku a zdrojů krytí majetku.

2.-3. Finanční zajištění pořízení dlouhodobého majetku.

4. Zadání individuální seminární práce.

5. Sestavení časového harmonogramu.

6. Návrh finančního plánu - předpoklad.

7. Návrh finančního plánu - skutečnost.

8. Kalkulace finanční úspory.

9. Analýza plateb - varianta 1.

10. Analýza plateb - varianta 2.

11.-12. Prezentace seminárních prací.

13. Zápočet