Detail předmětu

Vybrané stati z technologie stavebních procesů

FAST-CW023Ak. rok: 2023/2024

Předmět zahrnuje studium realizace vybraných stavebních procesů inženýrských a pozemních staveb. Vysvětluje technologickou, prostorovou a časovou strukturu jednotlivých vybraných stavebních procesů, požadavky na připravenost staveniště a zásady jejich provádění. Podstatná část předmětu je zaměřena na provádění podzemních staveb, kde jsou uvedeny technologie prací speciálního zakládání staveb pro realizaci hloubených podzemních staveb, přehled klasických a moderních tunelovacích systémů a soustav, stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Vstupní znalosti

Student musí mít zvládnuty základní znalosti z geologie, geomechaniky, zakládání staveb, z navrhování pozemních a dopravních staveb.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání základních znalostí z realizace vybraných stavebních procesů podzemních, pozemních a inženýrských staveb. Umožňuje návazné studium časového plánování, modelování, optimalizace a racionálního řízení provozu na stavbách.
Student zvládne cíl předmětu Vybrané stati z technologie stavebních procesů GI, získá základní znalostí z realizace vybraných stavebních procesů podzemních, pozemních a inženýrských staveb. Tyto znalosti dále umožňují návazné studium časového plánování, modelování, optimalizace a racionálního řízení provozu na stavbách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Technologie prací speciálního zakládání staveb ve vztahu k hloubeným podzemním stavbám. 2.Pažící konstrukce (záporové stěny, pilotové, podzemní stěny), injektování a kotvení horninového prostředí. 3.Nomenklatura podzemních staveb. Tunelové systémy a soustavy. 4.Klasické soustavy. Vrtání a odstřel. Prstencová metoda. 5.Nová rakouská tunelovací metoda (NATM). Metoda obvodového vrubu. Mikrotunelování. 6.Stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb (ražených, hloubených, kombinovaných, mikrotunelovaných). 7.Výroba ocelových a dřevěných konstrukcí, svařování ocelových konstrukcí, spojovací prostředky, doprava na staveniště. 8.Hlavní způsoby montáže ocelových a dřevěných konstrukcí. 9. Provádění montovaných stropních konstrukcí. 10.Speciální betonářské technologie. 11.Stavební izolace, vhodnost použití a způsoby provádění. 12.Možnosti a způsoby provádění průmysl. podlah a podlah v objektech pozemních staveb. Lité a samonivelační podlahy. 13.Provádění střešních a obvodových pláštů budov.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Zadání semestrálního programu – vybraná část podzemní stavby. 2.Přehled technologií podzemního stavitelství a štítování – video s komentářem. 3.-4.Nová rakouská tunelovací metoda a speciální štíty – video s komentářem. 5.-6.Návrh pažící konstrukce pomocí programu Geo 5. 7.Provádění kovových konstrukcí - výroba ocelových a dřevěných konstrukcí. 8.Provádění kovových konstrukcí - svařování, spojovací prostředky, hlavní způsoby montáže. 9.–10.Provádění montovaných stropních konstrukcí. Konstrukční systémy, stroje a mechanizmy, pracovníci, postupy montáže, požadavky na kvalitu. 11.–12.Zpracování technologického předpisu pro montáž zadané stropní konstrukce. 13.Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení.