Detail předmětu

Aplikovaná fyzika

FAST-DBB012Ak. rok: 2023/2024

Vybrané problémy z vedení tepla. Hydrodynamická a termokinetická podobnost. Přestup tepla při proudění teplonosného média. Vybrané problémy z tepelného sálání. Kombinový přenos tepla.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z fyzikálních a matematických kurzů bakalářského a magisterského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.
Pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Základní literatura

T. Ficker, Příručka stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení, CERM, Brno, 2004

(CS)

T. Ficker, Aplikovaná fyzika, modul1, Vedení tepla ve stavebních konstrukcích, FAST VUT, 2008 - skriptum.

(CS)
T. Ficker, Aplikovaná fyzika, modul 2, Kondenzace ve stavebních konstrukcích, FAST VUT, Brno, 2008 - skriptum. (CS)
T. Ficker, Aplikovaná fyzika, modul 3, Tepelné záření ve stavebních konstrukcích, FAST VUT, Brno, 2004 - skriptum. (CS)
T. Ficker, Aplikovaná fyzika, modul 4, Akustika vnitřních prostor, FAST VUT, Brno, 2004 - skriptum (CS)

Doporučená literatura

Literatura doporučená studentům je totožná s literaturou základní k tomuto předmětu. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Shrnutí základních pojmů z vedení tepla. 2. Stacionární vedení tepla složenou válcovou stěnou. 3. Přestup tepla na heterogenním fázovém rozhranní. 4. Výpočty součinitelů přestupu tepla na základě principu fyzikální podobnosti. 5. Shrnutí základních pojmů z tepelného proudění. 6. Hydrodynamická a termokinetická podobnost. 7. Přestup tepla při proudění teplonosného média. 8. Shrnutí základních pojmů z tepelného záření. 9. Kirchhoffovy zákony zářivého pole. 10. Záření absolutně černého tělesa a šedých těles. 11. Výměna sáláním mezi dvěma plochami. 12. Sálání v uzavřených vzdušných mezerách stavebních konstrukcí. 13. Kombinovaný přenos tepla.