Detail předmětu

Doktorský seminář 1 (GAK)

FAST-DEA053Ak. rok: 2023/2024

Studium, získávání a zpracovávání aktuálních poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření programu geodézie a kartografie s podporou školitele, příp. za pomoci školitele – specialisty, nebo s podporou odborníků z pracovišť:
- fakulty (např. z fakultního výzkumného centra AdMaS),
- VUT,
- a mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť.
Práce na simulačních nebo experimentálních částech v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných a vědeckých akcí (semináře, workshopy, konference, kongresy) a případně studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích.
Práce na publikačních výstupech (příspěvek ve sborníku, článek v odborném nebo vědeckém časopisu. Pro tvůrčí činnost je výhodné spolupracovat s praxí či vědeckými intitutecmi přímo v rámci řešení projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Znalosti na úrovni absolventa VŠ oboru geodézie a kartografie. Praxe výhodou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Provádí se kontrola souladu osobního studijního plánu se skutečně dosaženými výsledky, stav zkoušek, publikační činnost, příprava a výsledky stáže, stav a podíl na výzkumné činnosti a tvorby dizertační práce. Při splnění podstatných kritérií lze udělit zápočet.


Rozsah a formy jsou stanoveny předpisem garanta, aktualizovaným pro každý akademický rok.

Učební cíle

Cílem předmětu je zajistit plynulé plnění individuálního studijního plánu, aktualizace prací na dizertaci, pružná reakce na změny podmínek studia a motivace studenta k dodržení termínů jednotlivých fází studia.


"Přidaná hodnota" v dovednostech, znalostech a schopnostech získaná studiem předmětů, specifická pro daný předmět. Plynulé a stálé plnění úkolů doktorského studijního programu. 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPA-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DKC-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPC-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–13. Vyhledání a studium odborných podkladů teoretických, praktických a vědeckých výstupů v oblasti řešeného tématu. Definice vědeckého přínosu doktoranda v dané problematice, zpracování podkladů pro podání projektu (doporučeno ve spolupráci se doktorandem 2. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce).