Detail předmětu

Státní doktorská zkouška

FAST-DEA069Ak. rok: 2023/2024

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu oboru geodézie a kartografie s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

20

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Znalosti na úrovni absolventa VŠ oboru geodézie a kartografie doplněné doktorským studiem.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student splní po absolvování státní doktorské zkoušky nezbytný předpoklad k úspěšnému dokončení dalších etap DSP.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Doktorské studium oboru Geodézie a kartografie je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie geodetických a kartografických věd i věd příbuzných, založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikací a na rozvíjení schopností k samostatné tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření. 


Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných, netradičních a složitých geodetických a kartografických problémů. Absolventi nacházejí uplatnění rovněž jako akademičtí pracovníci vysokých škol.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-GK doktorský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPA-GK doktorský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DKC-GK doktorský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPC-GK doktorský, 3. ročník, zimní semestr, povinný