Detail předmětu

Provozní a funkční analýza konstrukce budov

FAST-DH82Ak. rok: 2023/2024

S pomocí zjednodušených metod výpočtu a numerických metod simulace mohou studenti hodnotit komplexní problematiku tepelné ochrany budov se zaměřením na šíření vlhkosti při vícerozměrném vedení tepla a posuzování tepelně izolačních vlastností budov za nestacionárních podmínek. Cílem předmědmětu je úvod do modelování v oblasti stavební fyziky v souvislosti s navrhováním staveb. Získané znalosti budou využity pro modelování fyzikální jevů ve stavebních konstrukcích zaměřených na vedení tepla, proudění vzduchu, tepelně-vlhkostní stavy a procesy ve stavebních materiálech zabudovaných v konstrukcích budov pro nestavionární okrajové podmínky korespondující s dynamikou klimatických změn vnějšího prostředí a provozem budov.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Teorie tepelné ochrany, akustické ochrany, protipožární ochrany, denního osvětlení a oslunění na úrovni magisterského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání vlastních zkušeností při uplatňování nejnovějších poznatků v souladu s požadavky a metodami hodnocení kvality vnitřního prostředí v budovách s ohledem na tepelnou ochranu budov. Student bude školitelem veden ke spolupráci se stavební praxí i s vědeckými institucemi k samostatnému řešení dílčích úkolů vědecko-výzkumných projektů. Studiem a řešením zadaných úkolů bude student veden k samostatnému vypracování teoretické části doktorské disertační práce a k její úspěšné obhajobě.
Vypracování elaborátu teoretické části k posouzení zadaného objektu stavby podle zadání a konzultací.

Doporučená literatura

Hens H.: Moisture transfer in Envelope Parts. International Energy Agency 1996
Jenisch R.: Schadenfreies Bauen - Tauwasserschäden. Fraunhofer IRB Verlag 1996

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor PST , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor PST , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor PST , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání námětu stavby v konkrétních podmínkách. 2. Návrh konstrukčního řešení stavby s ohledem na zadané podmínky 3. Provozní schéma dispozice zadané stavby. 4. Varianty konstrukčního řešení zadané stavby 5. Posouzení tepelně izolačních schopností materiálů obvodových plášťů 6. Posouzení osvětlení a oslunění zadané stavby 7. Návrhy konstrukčních detailů s ohledem na kondenzaci difúze 8.–9. Simulace vnějších vlivů na stavební konstrukci - vlhkost a teplo (teorie modelování) 10.-11. Vypracování elaborátu v podobě teoretické části budoucí doktorské práce se zaměřením na stavební fyziku 12. Konzultace zpracovávané teoretické části elaborátu 13. Odevzdání elaborátu ke zhodnocení