Detail předmětu

Teorie trvanlivosti a sanace betonů

FAST-DJ63Ak. rok: 2023/2024

Vady a poruchy stavebních hmot (návrh, dokumentace, realizace). Hodnocení jednotlivých druhů agresivních prostředí a jejich vliv na stavební materiály (plyny korodující beton, zjišťování agresivity vod působících na železobetonové konstrukce, druhy vod korodujících železobetonové konstrukce, hygroskopické tuhé látky korodující beton, minerální tuky a oleje, mikrobiologické vlivy ovlivňující korozi betonu). Mechanismy rozpadu betonu a koroze výztuže ( koroze kovových vložek v betonu, vznik trhlin a odlupování vyvolané korozí, koroze výztuže železobetonových konstrukcí účinkem bludných proudů, pronikání chloridů, karbonatace, sulfatace, galvanická koroze, koroze předpínacích lan při dodatečné předpínání, působení agresivních chemikálií, rozpad působením mrazu, vápenaté rozpínání, hořečnaté rozpínání, alkalické reakce kameniva, napadení sírany aj.). Účinky vlhkosti. Účinky tepla. Účinky zatížení. Metody ochrany betonu. Metody ochrany výztuže. Teorie sanace betonů. Opravy povrchů - rozbor, strategie návrh. Požadavky na správkový materiál a volba materiálů. Povrchové úpravy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

Obecné a fyzikální chemie,vazby ve sloučeninách, kinetika chemických reakcí, termochemie, fázové rovnováhy, disperzní soustavy, disociace, pH. Základy silikátové chemie z oboru struktury silikátů, znalosti návrhu složení betonů pro předem zadané konečné vlastnosti betonu, znalost vlastností vstupních surovin pro výrobu betonu a jejich zkoušení

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámení s problémy korodovaných staveb, a to zejména se zřetelem na příčiny poruch, druh korozního prostředí, volbu vhodných stavebních materiálů. Výuka je zaměřena zejména na objasnění chemické mikrostrukturální a mechanické změny při korozi, koroze železového betonu vyvolaná působením agresivního prostředí a rozdělení materiálů dle trvanlivosti. Podrobně se pojednává o korozi betonů, kovů a stavebních materiálů kapalnými a plynnými médii, o druzích vod korodujících železobetonové konstrukce, jakož i o vlivu tuhé látky, minerálních tuků a oleje apod. Na to navazují povrchové úpravy zlepšující odolnost stavebních konstrukcí proti agresivním vlivům, resp. impregnace betonu plastickými látkami, nástřiky betonu makromolekulárními látkami, nátěrové hmoty na bázi vodního skla apod. V závěru se zabývá možností prognózování trvanlivosti stav materiálů a metodikou zjišťování trvanlivosti stavebních hmot s možností ochrany. Rovněž tak jsou probírány základy teorie sanace betonů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor FMI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 2.Vady a poruchy stavebních hmot (návrh, dokumentace, realizace) 3. Hodnocení jednotlivých druhů agresivních prostředí a jejich vliv na stavební materiály (plyny korodující beton, zjišťování agresivity vod působících na železobetonové konstrukce 4. Druhy vod korodujících železobetonové konstrukce, hygroskopické tuhé látky korodující beton, minerální tuky a oleje, mikrobiologické vlivy ovlivňující korozi betonu). 5.- 7. Mechanismy rozpadu betonu a koroze výztuže ( koroze kovových vložek v betonu, vznik trhlin a odlupování vyvolané korozí, působení agresivních chemikálií, rozpad působením mrazu, karbonatace, sulfatace, vápenaté rozpínání, hořečnaté rozpínání, alkalické reakce kameniva, napadení sírany aj.). 8.- 9. Koroze výztuže železobetonových konstrukcí účinkem bludných proudů, pronikání chloridů, galvanická koroze, koroze předpínacích lan při dodatečné předpínání, 10. Účinky vlhkosti. Účinky tepla. Účinky zatížení. 11.- 13. Metody ochrany betonu. Metody ochrany výztuže. Teorie sanace betonů. Opravy povrchů - rozbor, strategie návrh. Požadavky na správkový materiál a volba materiálů. Povrchové úpravy.