Detail předmětu

Doktorský seminář 2 (KDS)

FAST-DOA038Ak. rok: 2023/2024

Získávání, studium a zpracovávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření studijního programu Konstrukce a dopravní stavby s podporou školitele i za pomoci školitelů - specialistů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty (např. fakultní výzkumné centrum AdMaS), univerzity i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti - zpracování příspěvků ve sbornících konferencí a článků v odborných a vědeckých časopisech. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Vstupní znalosti

Znalosti na úrovni absolventa VŠ stavebního směru studijního programu Konstrukce a dopravní stavby. Praxe výhodou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

V rámci doktorského semináře doktorand pod vedením školitele získává další potřebné teoretické a odborné poznatky z vybraných oblastí oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Z1: Mechanika nosných konstrukcí, Z2: Konstrukce betonové a zděné, Z3: Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní, Z4: Geotechnika, Z5: Experimentální technika a zkušebnictví, Z6: Pozemní komunikace, Z7: Železniční konstrukce a stavby, souvisejících s tématem disertační práce. Jsou mu tak vytvořeny podmínky pro jeho samostatnou teoretickou, tvůrčí a vědeckou přípravu, které slouží jako podklad pro zpracování doktorských tezí.

Základní literatura

Literatura podle doporučení školitele studenta v návaznosti na zaměření studia a téma disertační práce - např. významné monografie. (EN)

Doporučená literatura

Články ve vědeckých časopisech, příspěvky ve sbornících mezinárodních konferencí a sympozií - podle doporučení školitele a dle vlastního výběru studenta (v návaznosti na zaměření studia a téma disertační práce). (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DKA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 13. Vyhledání a studium odborných podkladů teoretických, praktických a vědeckých výstupů v oblasti řešeného tématu. Podání projektu (doporučeno ve spolupráci s doktorandem 2. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce). Publikační činnost - zpracování příspěvku na konferenci, článku v odborném časopise. Účast na odborných akcích.