Detail předmětu

Stabilita a revitalizace koryt vodních toků

FAST-DRB028Ak. rok: 2023/2024

Přirozená korytotvorná činnost vodních toků, odezva přirozených toků na provedené zásahy. Vznik, vlastnosti a transport splavenin. Vliv splavenin v toku na změny drsnosti. Deformace jednotlivých částí přirozených i upravených koryt vodních toků při proudění.
Revitalizace vodních toků je jednou z možností nápravy nevhodných úprav provedených v minulosti, ale také realizace vhodné úpravy koryta (nádrže) po ekologické havárii, přírodní katastrofě apod.
Revitalizované - "znovuoživené" koryto říčního toku by se mělo co nejvíce podobat korytu přirozenému. Zde je zásadní rozdíl mezi revitalizací a soustavnou úpravou toku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Vstupní znalosti

Říční hydraulika - matematické modely proudění, mechanicko-fyzikální vlastnosti zemních materiálů, základní biologie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Hodnocení stability koryt vodních toků jako ekologické páteře území.
Fyzikální základy, teoretické podklady a teoreticko-empirické výpočtové vztahy.
Seznámení s důležitostí revitalizací, jako jednou z možností obnovy všech základních funkcí říčního koryta po nevhodné úpravě v minulosti, či živelné katastrofě, získání schopnosti samostatně vypracovat projekt revitalizace vodního toku či nádrže.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní informace a pojmy z oblasti ekologie, biologie, dendrologie a fytocenologie. 2.–4. Výběr lokality pro vytvoření projektu revitalizace, získání podkladů. 5.–8. Osobní prohlídka dané lokality, doplnění podkladů na místě, posouzení stávajícího stavu - metoda Stanovení indexu QBR, metoda Šlezingr-Úradníček 2002. 9.–12. Vypracování návrhu revitalizace, včetně posouzení hydraulických charakteristik a návrhu břehové vegetace. 13. Odevzdání práce.