Detail předmětu

Krajinné inženýrství a hydromeliorace

FAST-DSB025Ak. rok: 2023/2024

Historie a vývoj krajinného inženýrství a hydromeliorací, potřeba a přínos odvodňovacích staveb, ochrana a organizace povodí v komplexu vodního hospodářství a zemědělství, teorie odvodnění, povrchový a podzemní odtok, hydrotechnické výpočty, modelování procesů odvodnění, navrhování, provoz a využívání odvodňovacích staveb
Teorie erozních procesů, erozní faktory, modelování odtoků, organizace povodí a řešení následků soustředěného odtoku, ochrana vodních zdrojů a toků

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Vstupní znalosti

Hydrologie, Hydropedologie, Vodní hospodářství krajiny

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Podrobné teoretické a praktické seznámení doktorandů s problematikou krajinného inženýrství a hydromeliorací se zvláštním zřetelem na teoretické a praktické aspekty navrhování protierozní a protipovodňové ochrany a odvodnění v kontextu krajinného řešení v návaznosti na územní systémy ekologické stability.
Student zvládne komplexní problematiku krajinného inženýrství a hydromeliorací s důrazem na digitální zpracování analýz a návrhů.

Základní literatura

Holý M, a kol - Eroze a životní prostředí, ČVUT Praha 1998

 

(CS)

HOLÝ, M. a kol.: Odvodňovací stavby. SNTL Praha 1984 

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky krajinného inženýrství a hydromeliorací. 2. Vodní režim zamokřených půd. 3. Způsoby odvodnění, povrchové odvodňovací příkopy,jejich uspořádání. 4. Odvodňování drenáží,uspořádání drenáží ,hloubky a rozchod drenáží. 5. Zvláštní způsoby drenáže, druhy a konstrukce drénů, dimenzování drenáže. 6. Univerzální rovnice Wishmeier–Smithova. 7. Simulační modely erozního procesu, transport splavenin ,poměr odnosu. 8. Metoda čísel odtokových křivek CN, simulační modely povrchového odtoku. 9. Návrh opatření ochrany a organizace povodí. 10. Technická a biotechnická opatření v povodí. 11. Návrh základních funkčních parametrů navržených opatření. 12. Terasování, plošné terénní urovnávky. 13. Opatření k ochraně vodních zdrojů, ochranná pásma, revize PHO.