Detail předmětu

Metody a právní aspekty vědecké práce a výzkumu

FAST-DVA069Ak. rok: 2023/2024

Předmět obsahuje problematiku vědecké průpravy, postavení vědce a vědeckých poznatků, etiky výzkumu včetně nekalé soutěže, zaměstnaneckých vědeckých děl, podnikových vynálezů, školních děl, děl na objednávku, právní aspekty výzkumu a vývoje, veřejnou finanční podporu výzkum a vývoje, práva a závazky ve výzkumu a vývoji.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

nejsou

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

TELEC, I.: Právo a etika výzkumu, presentace k přednáškám. (CS)

MOLNÁR, Z. - MILDEOVÁ, S. - ŘEZANKOVÁ, H. - BRIXÍ, R. - KALINA, J.: Pokročilé metody vědecké práce. Zeleneč: Profess Consulting 2012.

(CS)

HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. 2. vyd. Praha: Portál 2005.

(CS)
PAVLICA, K.: Sociální výzkum, podnik a management: průvodce manažera v oblasti výzkumu organizací. Praha: Ekopress 2000. (CS)

Doporučená literatura

HINDLS, R. - HRONOVÁ, S.: Analýza dat v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publ. 1999.

(CS)

SAUNDERS,  M. - LEWIS, P. - THORNHILL, A.: Research Methods for Business Students. 5th ed. London: Pearson 2010.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DKA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DPC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DKC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Význam vědecké průpravy, druhy poznání, vědecká myšlenka, vědec, vědecký poznatek, vědecká práva; vědecká infrastruktura. 2. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické. 3. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické. 4. Součásti vědecké práce – název, abstrakt, klíčová slova, úvod, cíl práce, literární rešerše. 5. Součásti vědecké práce – metodika, vlastní práce, výsledky, závěr, použitá literární zdroje. 6. Metody získávání dat, data primární, data sekundární. 7. Metody zpracování dat, ověřování hypotéz, vyvození závěrů. 8. Vědecká svoboda, vědecká soutěž a delikty. 9. Veřejná morálka vědecká a její zásady, vědecká bezúhonnost (právní aspekty etiky výzkumu a vývoje). 10. Veřejná správa výzkumu a vývoje a veřejná finanční podpora výzkumu a vývoje. 11. Závazky ve výzkumu a vývoji. 12. Práva k výsledkům výzkumu a vývoje. 13. Shrnutí látky, diskuse k tématům, závěrečné hodnocení.

Elektronické učební texty

Ivo Telec: Právo a etika výzkumu (cs)