Detail předmětu

Doktorský seminář VII (MGS)

FAST-DV07Ak. rok: 2023/2024

Zpracovávání aktuálních poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření oboru Management stavebnictví s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Práce na simulačních nebo experimentálních částech v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a případně studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

20

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti na úrovni absolventa VŠ stavebního směru oboru Pozemní stavby. Praxe výhodou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

V rámci doktorského semináře doktorand pod vedením školitele doplňuje potřebné teoretické a odborné poznatky z vybraných oblastí problematiky oboru Management stavebnictví, souvisejících s tématem disertační práce. Jsou mu tak vytvořeny podmínky pro jeho samostatnou teoretickou, tvůrčí a vědeckou přípravu, které slouží jako podklad pro zpracování disertační práce.

Základní literatura

Aktuálně podle realizovaných zadání, odborná a vědecká literatura na základě zadání školitele a vlastní rešerše.

(CS)

Currently according to completed assignments, professional and scientific literature based on the supervisor's assignment and own research.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor MGS , 4. ročník, letní semestr, povinný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor MGS , 4. ročník, letní semestr, povinný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor MGS , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor