Detail předmětu

Geodézie II

FAST-GE03Ak. rok: 2023/2024

Geodetická polohová a výšková bodová pole. Souřadnicové a výškové systémy používané v ČR a jejich vývoj. Budování polohových a výškových bodových polí, základní metody, měřické kontroly, výpočty a odhady přesnosti. Nivelace a trigonometrické určení výšky. Metody podrobného polohopisného a výškopisného měření - polární a ortogonální metoda, plošná nivelace a tachymetrie. Výpočet ploch, kubatur, měření profilů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základy matematiky, geometrie a fyziky. Principy základních geodetických měření a výpočtů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Zvládnutí základních metod měření a výpočtů v polohových a výškových bodových polích a sítích.
Studentovi bude umožněno zvládnutí základních metod měření a výpočtů v polohových a výškových bodových polích s akcentem na měření převýšení a zpracování měřických dat.

Základní literatura

James M. Anderson, Edward M. Mikhail: Surveying, Theory and Practice. WCB McGraw - Hill, 1998. (EN)
Nevosád, Z., Vitásek, J.: Geodézie III. VUTIUM Brno, 2000. (CS)
Nevosád, Z., Vitásek, J., Bureš, J.: Geodézie IV. Akad. nakladatelství CERM, 2002. (CS)

Doporučená literatura

Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických. sieťach. ALFA Bratislava, 1990. (SK)
Nevosád, Z.: Geodezie VII. VA Brno, 1993. (CS)
Ratiborský, J.: Geodezie. ČVUT Praha, 1998. (CS)
Vitásek, J., Nevosád, Z., Soukup: Geodezie II. VUTIUM Brno, 1999. (CS)
Paul R. Wolf, Charles D. Ghilani.: Elementary surveying an introduction to geomatics. Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, 2002. (EN)
Fišer Z., Vondrák J.: Mapování II. CERM Brno, s. r. o., 2004. (CS)
Heribert Kahmen: Angewandte Geodasie Vermessungs-kunde. Walter de Gruyter, Berlin, 2006. (DE)
Fišer Z., Vondrák J.: Mapování. CERM Brno, s. r. o. 2. vydání, 2006. (CS)
Foral J., Vondrák J.: Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky. Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007. (CS)
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS. Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Geodetická polohová a výšková bodová pole. 2. Nivelace. 3. Plošná nivelace, základní metody zaměření a vyjádření terénu. 4. Plochy a kubatury, měření profilů. 5. Trigonometrické měření výšek. 6. Tachymetrie 1. 7. Tachymetrie 2. 8. Zpracování geodetických měření v bodových polích, kompletace elaborátu, technická zpráva. 9. Jednoduché sítě. 10. Komerční software pro geodetické výpočty. Kurz je v plném rozsahu přednášek dostupný v rámci elektronické výuky na systému MOODLE.

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Polygonové pořady. 2. Automatizovaný výpočet polohy bodu (primárně software Groma). 3. Geodetická polohová a výšková bodová pole. 4. Nivelační přístroje. 5. Nivelace, technická nivelace. 6. Plošná nivelace, základní postupy zaměření terénu. 7. Trigonometrické měření výšek. 8. Tachymetrie. 9. Zpracování geodetických měření v bodových polích, kompletace elaborátu, technická zpráva. 10. Zápočet.