Detail předmětu

Mapování I

FAST-GE10Ak. rok: 2023/2024

Volba pomocných měřických bodů pro podrobné mapování
Metody podrobného mapování
Třídy přesnosti, kódy kvality
Základní a účelové mapy velkých měřítek
Tvorba a aktualizace map
Digitální technické mapy, technická mapa obce, digitální mapa veřejné správy

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Práce s totální stanicí a dalšími geodetickými přístroji, souřadnicové výpočty v geodetickém software, práce v prostředí MicroStation včetně geodetických nadstaveb.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání znalostí o tvorbě a aktualizaci map velkých měřítek a jejich využití.
Získat přehled o souvisejících předpisech.
Schopnost rozlišovat kvalitativní parametry map velkých měřítek.
Student zvládne základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti tvorby a aktualizace map velkých měřítek.

Základní literatura

Kolektiv: ČSN 01 3410. Mapy velkých měřítek: Základní a účelové mapy. Praha: Vydavatelství norem, 1990. (CS)
Kolektiv: ČSN 01 3411. Mapy velkých měřítek: Kreslení a značky. Praha: Vydavatelství norem, 1990. (CS)
Kolektiv: Vyhláška Č. 31/1995 Sb.. ČÚZK Praha, 1995. (CS)
Fišer Z., Vondrák J.: Mapování II. CERM Brno, s. r. o., 2004. ISBN 80-214-2669-1. (CS)
FIŠER, Zdeněk et al.: Mapování. CERM Brno s. r. o. 2. vydání, 2006. ISBN 80-7204-472-9. (CS)
HUML, Milan a Jaroslav MICHAL: Mapování 10. Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 978-80-01-03166-7. (CS)
Kolektiv: VYHLÁŠKA č. 26/2007 Sb.. ČÚZK Praha, 2007. (CS)
Kolektiv: NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD: ve znění dodatku č.1 a 2. ČÚZK Praha, 2007. [http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-NAVODY_CUZK] (CS)
Vyhláška č. 233/2010 Sb. o základním obsahu technické mapy obce.. Tiskárna Ministerstva vnitra, 2010. (CS)

Doporučená literatura

Boguszak-Šlitr: Topografie. Praha, 1962. (CS)
Maršíková M., Maršík Z.: Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. Libri s. r. o. Praha, 2007. ISBN 978–80–7277–318–3. (CS)
Evropský parlament: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2007/2/ES. 2007. (CS)
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS. Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvodní informace, definice základních pojmů, terminologie, mapy (grafické, číselné, GIS), státní mapové dílo, bodová pole, referenční systémy, číslování bodů. Základní terénní tvary, způsoby znázornění výškopisu v mapách velkých měřítek, interpolace a konstrukce vrstevnic. Vedení měřického náčrtu, obsah, náležitosti, použitá symbolika, adjustace. Metody podrobného mapování. Typové úlohy. Ovládání a nastavení totální stanice pro účely podrobného mapování, registrace měřených dat, stahování dat, aplikace matematických a fyzikálních korekcí měřených délek. Výpočetní zpracování naměřených dat, způsoby řešení, možná úskalí. Základní a účelové mapy velkých měřítek – klad a označování mapových listů, normativy pro tvorbu, dělení, obsah, způsoby znázornění obsahu. Směrnice Evropského parlamentu INSPIRE, digitální mapa veřejní správy, digitální technické mapy, technická mapa obce. Základní a účelové mapy – mapové značky, třídy přesnosti, testování přesnosti, grafické zpracování. Další možnosti sběru dat (GNSS – RTK, FTG, mobilní mapování, laserové skenování). DMT, DMR, DMP, DVM (Atlas DMT), vizualizace, výstupy. Rekapitulace, konzultace, informace o obsahu písemné a ústní části zkoušky.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvodní informace, metody podrobného měření Seznámení se souvisejícími předpisy, využití WMS pro účely mapování, portál ČÚZK, Internetový zobrazovač geografických armádních dat Vrstevnicová řešení kótovaných bodových podkladů Tvorba výškopisného měřického náčrtu Tvorba účelové mapy – 5 týdnů Testování přesnosti výškopisu vyhotovené účelové mapy kontrolním profilem Zaměření a vyhotovení podélného profilu a příčných profilů komunikace Konzultace, dopracování programů Zápočet