Detail předmětu

Mapování II

FAST-GE11Ak. rok: 2023/2024

Obnova katastrálního operátu, způsob vyznačování staveb v SGI, tvorba digitální katastrální mapy
Revize, budování a údržba ZhB a PPBP
Historie mapování a katastru na území ČR, dopad na současný stav, kvalita map, existence číselných záznamů
Tvorba Státní mapy 1:5000

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Práce s totální stanicí a dalšími geodetickými přístroji, souřadnicové výpočty v geodetickém software, práce v prostředí MicroStation včetně geodetických nadstaveb.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získat přehled o současnosti a historii katastrálního mapování a problematice obnovy katastrálního operátu. Získat praktické dovednosti při podrobném mapování prvků DKM.
Student získá přehled v oblasti současnosti a historie katastrálního mapování a problematiky obnovy katastrálního operátu.
Zvládne činnosti při podrobném mapování prvků DKM a jejich zpracování.

Základní literatura

ČSN 01 3411. Mapy velkých měřítek: Kreslení a značky. Praha: Vydavatelství norem, 1990. (CS)
Vyhláška Č. 31/1995 Sb.. ČÚZK Praha, 1995. (CS)
Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované a souboru popisných informací KN ČR a digitálních dat BPEJ. ČÚZK Praha, 1999. [http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-STARYVF1] (CS)
Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí.. ČÚZK Praha, 2001. [http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-NAVODY_CUZK] (CS)
Fišer, Vondrák: Mapování II. CERM Brno, 2004. ISBN 80-214-2669-1. (CS)
Fišer, Vondrák: Mapování. CERM Brno s. r. o., 2. vydání, 2006. ISBN 80-7204-472-9. (CS)
HUML, Milan a Jaroslav MICHAL: Mapování 10. Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 978-80-01-03166-7. (CS)
Prozatímní návod pro vedení katastrální mapy. ČÚZK Praha, 2007. [http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-NAVODY_CUZK] (CS)
Kolektiv: Vyhláška 26/2007 Sb.. ČÚZK Praha, 2007. (CS)
Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod: v platném znění. ČÚZK Praha, 2007. (CS)
Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky (platné znění). ČÚZK Praha, 2012. [http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-VF_ISKNTEXT] (CS)

Doporučená literatura

Maršíková M., Maršík Z.: Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. Libri s. r. o. Praha, 2007. ISBN 978–80–7277–318–3. (CS)
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS. Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do obnovy katastrálního operátu, vymezení nejdůležitějších pojmů, přehled souvisejících předpisů. 2. Obnova katastrálního operátu novým mapováním. 3. Obnova katastrálního operátu novým mapováním. Způsob vyznačování staveb v SGI (budovy a mosty). 4. Tvorba digitální katastrální mapy, struktura, obsah, výměnný formát. 5. Budování a údržba souboru ZhB, budování, revize a doplnění PPBP. 6. Historie mapování na území ČR do r. 1880. Přehled dějin katastru nemovitostí do roku 1817, stabilní katastr (1817–1869). 7. Instrukce z r. 1885, reambulace (1869–1882), evidence reambulovaného katastru (1883), instrukce z r. 1887, instrukce z roku 1904, instrukce z roku 1907, mapy stabilního katastru na území Hlučínska. Dopad na současný stav, kvalita map, existence číselných záznamů. 8. Katastrální mapování od roku 1927 do roku 1955 – Instrukce A, Instrukce B. Vliv a význam pro současné mapovací práce. 9. Poválečná situace, tvorba SMH-5 a SMO-5, 1955 – jednorázový soupis půdy, jednotná evidence půdy (1956–1964), evidence nemovitostí (1964-1992), THM (1961–1969), THM (1969–1981), SM5, Mapy v “souvislém zobrazení“. 10. ZMVM, báze dat ZMVM, vznik tříd přesnosti. Rekapitulace, konzultace, informace o obsahu písemné a ústní části zkoušky.

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvodní informace, klad mapových listů map velkých měřítek na území ČR Obnova katastrálního operátu novým mapováním – náčrt zjišťování hranic, měřický náčrt, zápisník podrobného měření - 2 týdny Mapování polohopisu - 5 týdnů Konzultace, dopracování programů, odstranění nedostatků Zápočet