Detail předmětu

Katastr nemovitostí II

FAST-GE17Ak. rok: 2023/2024

Mapy zjednodušené evidence,soubor popisných informací zjednodušené evidence, identifikace parcel, tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence,pozemkové úpravy,katastrální mapa digitalizovaná
Soudní znalectví a katastr.


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Schopnost tvorby jednoduchých geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Tvorba geometrických plánů na vytvoření věcného břemene.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Student se seznámí se zjednodušenou evidencí. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Je seznámen s činností vedení katastru nemovitostí.

Studenti se seznámí se zjednodušenou evidencí. Jsou připravováni na základní úkony spojené s tvorbou geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Jsou seznámeni s udržbou katastru nemovitostí.

Základní literatura

Kuba B. - Olivová K. -: Katastr nemovitostí po novele. Linde Praha a.s., 1998. (CS)
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí II, Všeobecná část katastru. Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2006. (CS)
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí II, Výsledky zeměměřické činnosti. Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2006. (CS)
Vyhláška 357/2013. ČUZK, Praha, 2013. (CS)

Doporučená literatura

Olivová K., Kuba B, Vávrová M.: Byty a katastr nemovitostí. Linde Praha a.s., 1997. (CS)
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí I, Vývoj KN. Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2005. (CS)
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí I, geometrický plán. Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2005. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mapy zjednodušené evidence 2. Soubor popisných informací zjednodušené evidence 3. Identifikace parcel 4. Tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence 5. Vstup na pozemky 6. Pozemkové úpravy 7. Katastrální mapa digitalizovaná 8. Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 9. Opravy a změny obsahu katastru nemovistí 10. Soudní znalectví a katastr 11. Organizace zeměměřické služby 12. Platná legislativa související s katastrem nemovitostí 13. Činnost při vedení katastru nemovitostí

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Opakování tvorby výpočtu výměr a výkazu dosavadního stavu na vzorových případech 2.Práce s mapami ZE, Přídělové operáty, Mapa grafického přehledu parcel ZE 3.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-jednoduché příklady 4.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-složitější případy 5.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-komplikované případy, vyrovnání dílů na parcelu ZE 6.Vzorový příklad vyhotovení GPL pro odstranění ZE, přepracování výsledků dřívější zeměměřické činnosti, zadání samostatné práce-geometrický plán pro odstranění ZE 7.Studijní volno pro zaměření geometrického plánu 8.Konzultace nad částečným zpracováním samostatné práce, řešení vzniklých situací. 9.Komplexní rozbor vzniklých problémů při vyhotovování samostatné práce, 10.KMD a KM-D ukázky výsledků jednotlivých etap tvorby, 11.Výpočet výměr a výkaz dosavadního a nového stavu při automatizovaném zpracování. Ukázka programů GEOMETR a GROMA. 12.Praktická ukázka vyhotovení výměnného formátu u jednotlivých typů katastrálních map v programu GEUS, VKM, GROMA, Zápisy vlastnických a jiných věcných práv do katastru, ukázky, formuláře 13.Ukázka protokolů oprav chyb v katastru. zápočtový test, zápočet