Detail předmětu

Kartografie I

FAST-GE18Ak. rok: 2023/2024

Teorie kartografické informace - kartografické vyjadřovací prostředky, kartografický jazyk.
Kartografická interpretace a generalizace.
Základy kartometrie. Digitální kartografie vektorová a rastrová presentace,INTRANET/INTERNET. Tematická kartografie. Vývoj české a světové kartografie.
Kartografie v kontextu procesu evropské integrace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Souřadnicové systémy užívané v mapování.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání přehledných znalostí o kartografii a GIS.
Student zvládne základní teoretické znalosti z kartografie, včetně kartografie tematické a digitální, podrobně se seznámí se státními mapovými díly ČR a získá základní přehled o vývoji české a světové kartografie a o digitálních kartografických dílech, jež jsou součástí národních geoinformačních systémů.

Základní literatura

PLÁNKA, Ladislav: Úvod do kartografie. elektronický text, 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
PLÁNKA, Ladislav: Kartografická interpretace. elektronický text, 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
PLÁNKA, Ladislav: Kartografická generalizace a kartometrie. elektronický text, 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
PLÁNKA, Ladislav: Úřední mapy. elektronický text, 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
PLÁNKA, Ladislav: Státní mapové dílo. elektronický text, 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
VEVERKA,Bohuslav, ZIMOVÁ,Růžena: Topografická a tematická kartografie. Praha: ČVUT, 2008. ISBN 80-01-02381-8. (CS)
VOŽENÍLEK,Vít., KAŇOK,Josef: Metody tematické kartografie - Vizualizace prostorových jevů. Olomouc: UP, 2011. (CS)

Doporučená literatura

PRAVDA, Ján: Základy koncepce mapového jazyka. Bratislava: GÚ SAV, 1990. (SK)
SEMOTANOVÁ,Eva: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Libri, 2001. (CS)
SEMOTANOVÁ,Eva: Atlas zemí Koruny české. Skřivan, 2002. (CS)
HAKE,Günter, GRüNREICH, Dietmar, MENG, Liqiu: Kartographie. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2002. ISBN 3-11-016404-3. (DE)
KRAAK,Menno-Jan, ORMELING,Ferjan: Cartography: Visualisation of Geospatial Data. Harlow: Pearson Education, 2003. (EN)
KOHLSTOCK,Peter: Kartographie. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2004. ISBN 3-506-71710-3. (DE)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Definice kartografie a její vnitřní struktura 2. Druhy kartografických děl – rovinná, prostorová, digitální 3. Geometrické základy kartografických děl a jejich obsah, kartografická zobrazení obecně 4. Obsah kartografických děl – mapová plocha: mapové pole, mapový rám (rámové údaje), okraj mapy (mimorámové údaje), konstrukční prvky (souřadnicové sítě), měřítko, kompozice, topografický obsah (polohopis, výškopis a popis), tematický obsah 5. Kartografická interpretace – teorie kartografického jazyka, kartografické vyjadřovací prostředky, interpretace polohopisu, výškopisu a popisu mapy 6. Kartografická generalizace a kartometrie – činitelé ovlivňující generalizaci, druhy generalizace, vyjádření a generalizace hlavních prvků mapy, harmonizace obsahu kartografického díla, kartometrické vlastnosti map, přesnost map, kartometrické úlohy 7. Vývoj české a světové kartografie – od historických map, základní mapy (velkoměřítkové mapy a vojenské topografické mapy) 8. Státní mapová díla ČR (Nařízení vlády č. 430/2006 Sb.), kartografická zobrazení (Gauss-Krugerovo, UTM) a závazné souřadnicové systémy použité v státních mapových dílech ČR ( S-42, WGS 84), (Cassini-Soldnerovo, Křovákovo, S-SK, S-JTSK ) 9. Digitální kartografie – vektorová a rastrová prezentace kartografických dat, formáty dat, software, mapové servery, digitální kartografická díla ČR - přehled 10. Tvorba, výroba a vydávání kartografických děl – redakční činnost (nakladatelství a vydavatelství), projekční příprava, kartografická tvorba a autorské právo v kartografii, legislativa 11. Kartografická polygrafie a reprografie. Tiskové podklady (barva, rastry, masky), zpracování textových předloh (písmo, rukopis, sazba), optické rozpoznávání znaků, základy typografie, knihařské zpracování 12. Tisk. Princip tisku z výšky (knihtisk), z hloubky (bankovky), z plochy (mapy), ofsetového tisku, elektrografie, analogové a digitální kopírovací techniky, 2D a 3D tiskárny 13. Legislativní a institucionální zabezpečení kartografie

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-2 Státní mapa, digitální konstrukce mapového rámu a kilometrových sítí. 3-4 Stabilní katastr, digitání zpracování konstrukčního listu mapy. 5-6 Základní mapa ČR, tvorba znakového klíče. 7-8 Digitální katastrální mapa, transformace, vektorizace. 9-10 Zpracování konfiguračních a plotrovacích souborů, tisk. 11 Kontrolní test