Detail předmětu

Pozemkové úpravy

FAST-GE30Ak. rok: 2023/2024

Historie a účel pozemkových úprav (PÚ), PÚ v okolních zemích. Terminologie. Pozemkové úřady. PÚ jako nástroj tvorby životního prostředí. Formy PÚ. Upřesnění a rekonstrukce přídělů, nedokončená scelení. Komplexní pozemkové úpravy. Podklady, přípravné práce: výběr k.ú., řízení o PÚ, obvod upravovaného území, zjišťování průběhu hranic, úvodní jednání, průzkum území a analýza současného stavu, zaměření skutečného stavu. Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Soupis nároků vlastníků. Územní systém ekologické stability (ÚSES). Plán společných zařízení: cestní síť, vodohospodářská opatření, protierozní opatření. Optimalizace druhů pozemků, optimální uspořádání navržených pozemků, přiměřenost kvality a výměry vyčleňovaných pozemků, zřízení věcných břemen. Rozhodnutí pozemkového úřadu. Realizace. Bilance. Výstavba společných zařízení. Dokumentace výsledků PÚ, zápis PÚ do katastru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základy katastru nemovitostí, souřadnicové výpočty, určování výměr, zpracování v CAD.
Znalost vytyčovacích prací a inženýrské geodézie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Pekárek M. , Dudová J., Hanák J., Průchová I., Tkáčiková J.: Pozemkové právo. MUNI, ISBN 978-80-210-7536-8

(CS)

Jonáš F. a kol.: Pozemkové úpravy. Státní zemědělské nakladatelství (SZN), 1990

(CS)

ÚZ - Katastr nemovitostí, zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady – Úplné znění zákonů, vyhlášek a vládních nařízení.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Účel pozemkových úprav. 2. Pozemkové úřady. 3. PÚ jako nástroj tvorby životního prostředí. Formy PÚ. 4. Upřesnění a rekonstrukce přídělů, nedokončená scelení. 5. Komplexní pozemkové úpravy. Přípravné práce. 6. Územní systém ekologické stability (ÚSES). 7. Plán společných zařízení: cestní síť, vodohospodářská opatření, protierozní opatření. 8. Optimalizace druhů pozemků, optimální uspořádání navržených pozemků, přiměřenost kvality a výměry vyčleňovaných pozemků, zřízení věcných břemen. 9. Rozhodnutí pozemkového úřadu. Realizace. Bilance. Dokumentace výsledků PÚ, zápis PÚ do katastru.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dělení pozemků. 2. Dělení pozemků. 3. Řešení obvodu pozemkových úprav. 4. Řešení obvodu pozemkových úprav. 5. Sestavení nároků vlastníků. 6. Sestavení nároků vlastníků. 7. Dělení pozemků lokality pozemkových úprav. 8. Dělení pozemků lokality pozemkových úprav. 9. Vliv eroze.